ประชุมหัวหน้าฐานปฏิบัติการอาสาร่วมด้วยช่วยกัน ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

วันที่ 21 ก.พ. 63 นายอภิวัฒน์ รัตนนาคินทร์ ผู้อำนวจการร่วมด้วยช่วยกันร่วม พูดคุยกับหัวหน้าฐานปฏิบัติการร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อสรุปการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา และวางแผนการทำงานในปี 2563 ทั้งนี้ยังมีการแนะนำฐานปฏิบัติการใหม่ฐานโพธิ์คู่ แนะนำการจัดระเบียบข้อมูลสมาชิกฐาน บัตรอาสา ทักษะความชำนาญ การขอความร่วมมือร่วมส่งภาพพฤติกรรมเห็นแก่ตัวสร้างความเดือดร้อน รวมถึงการจัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันเพิ่มศักยภาพให้กับอาสาในการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ทั้งหมดเพื่อให้เกิดความเข้าใจเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามนโยบายของมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ณ ศูนย์ปฏิบัติการใหญ่ร่วมด้วยช่วยกัน