พิธีมอบบัตรประกันอุบัติเหตุให้แก่อาสาร่วมด้วยช่วยกัน

วันที่ 23 ก.ย. 61 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด มอบประกันอุบัติเหตุ (กลุ่ม) ให้กับอาสาร่วมด้วยช่วยกัน เพื่อเป็นสวัสดิการและเป็นหลักประกันในการปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชน ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด เป็นผู้ดูแลอาสาร่วมด้วยช่วยกัน จำนวน 778 คน โดยกรมธรรม์ฉบับใหม่จะเริ่มคุ้มครองเป็นระยะเวลา 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 22 กันยายน 2562 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ขอขอบคุณอาสาทุกท่านที่ร่วมประสานงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีเสมอมา