เทศบาลนครนครศรีธรรมราชตั้งจุดบริการน้ำให้ชุมชน 4 เขต

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับแจ้งจาก นางจิตติมา เฟื่องนวกิจ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ว่าวันนี้(8 เมษายน 3558) เวลา 10.30 น. ผศ.เชาวน์วัศ เสนพงศ์ นายกเทศมนตรี พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมปรึกษาหารือและรับฟังความคิดเห็น และขอเสนอแนะ เรื่องการรับมือกับปัญหาภัยแล้ง ซึ่งประชาชนในเขตเทศบาลได้ประสบอยู่ในขณะนี้ โดยในวันนี้ร่วมปรึกษาหารือกับสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 และประธานคณะกรรมการชุมชน เขต 2 ประกอบด้วย ศรีธรรมโศก, สวนป่าน, บุญนารอบ, ตลาดท่าม้า, ปิยะสุข, กรแก้ว, มุมป้อม, ลูกแม่อ่างทอง, สารีบุตร, ประตูขาว และตลาดแขก ณ ห้องประชุมชั้น 5 เทศบาลฯ- เทศบาลจะอำนวยความสะดวกเรื่องน้ำดื่ม แจกจ่ายตามครัวเรือน 
- ตั้งจุดบริการน้ำ ในชุมชนทั้ง 4 เขต