ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่น ผู้มีจิตสาธารณะ เข้าร่วมโครงการอบรมอาสาสมัครร่วมด้วยช่วยกัน

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดขอนแก่น จัดอบรมอาสาสมัครสมาชิกศูนย์วิทยุร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดในโครงการ “ทหารจิตอาสา พัฒนาบ้านเกิด” และยังเปิดรับสมัครพี่น้องประชาชนทั่วไปเข้าร่วมโครงการด้วย ทั้งนี้จัดอบรมในวันศุกร์ ที่ 20 มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุมศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.23 
จำนวน 300 คน 

เชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

คุณสมบัติของผู้สมัครสมาชิก 
1. ผู้สมัครต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป
2. ผู้สมัครต้องมีสัญชาติไทย
3. ผู้สมัครต้องมีวิทยุสื่อสารเครื่องแดงเป็นของตนเอง
4. ผู้สมัครต้องมีรหัสหรือนามเรียกขาน ที่ได้รับจากฐานวิทยุต้นสังกัด
5. ผู้สมัครต้องไม่มีคดีติดตัว ไม่มีการกระทำที่ผิดกฎหมาย

เอกสารในการสมัคร
1. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 
- เซ็นชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ 
- ประทับตราของฐานวิทยุต้นสังกัด (ถ้ามี)
2. รูปถ่ายหน้าตรงถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1 นิ้ว 1 ใบ

หากท่านใดที่สนใจ สามารถยื่นเอกสาร ได้ที่ ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดขอนแก่น 9/42 หมู่บ้านฉัตรมงคล ตำบลศิลา อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 6 มีนาคม 2558 (รับจำนวนจำกัด ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 043-330163 , 081-6686530 ทุกวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.00-18.00 น.