การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี แจ้งหยุดจ่ายน้ำประปา ในวันที่ 18 ส.ค.58

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากการประปาสาขาชลบุรี เรื่องการหยุดจ่ายน้ำชั่วคราว ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ตั้งแต่เวลา 04.00 - 17.00 น. จึงขอให้ผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ทำการสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในช่วงเวลาดังกล่าว