การประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี แจ้งงดจ่ายน้ำประปา ในวันที่ 18 ส.ค.58

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง ร่วมประชาสัมพันธ์ข่าวสารจากการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรี เรื่อง การหยุดจ่ายน้ำประปาชั่วคราว ในวันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 ระหว่างเวลา 09.00 - 16.00 น. บริเวณซอยโรงแรมบ้านแก้ว , ซอยข้างวัดเขาแก้ว , รักศักดิ์ชมูล18 , ซอยคุณนายแดง , ซอยวังปลา , หมู่บ้านนพเกล้า , หมู่บ้านวาสนา , ซอยข้างโรงงานทอเสื่อ , ซอยวัดบ้านขอม จึงขอให้ผู้ใช้น้ำที่อาศัยอยู่ในพื้นที่บริเวณดังกล่าว ทำการสำรองน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค ในช่วงเวลาดังกล่าว