ทุกข์ของชาวบ้าน ถนนชำรุดหน้าแล้งฝุ่นตลบ หน้าฝนเป็นโคนเลน วอน อบจ.แก้ไขด้วย


ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดอุบลราชธานี รับแจ้งจากคุณสุวิจญา ว่า ถนนจากบ้านหัวดอน ไปหมู่บ้านดอนก่อ หมู่ที่ 3 ตำบลห้วยฝ้ายพัฒนา อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ระยะทางประมาณ 3 กม.ซึ่งเป็นถนนลูกรัง ช่วงหน้าแล้งฝุ่นฟุ้งกระจาย ส่วนช่วงหน้าฝนถนนจะเป็นโคนเลน ประชาชนสัญจรผ่านไปมาลำบากมาก เคยมีคนท้องคลอดระหว่างนำส่งโรงพยาบาลมาแล้ว อยากให้หน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยปรับปรุงแก้ไขด้วย**ศูนย์ฯ ได้ประสานนายทำนอง ไชยโย นายก อบต.ห้วยฝ้ายพัฒนา รับเรื่อง และชี้แจงว่า ถนนเส้นนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งทาง อบต.ได้ทำเรื่องเสนอให้มาปรับปรุงแก้ไขแล้ว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมา อบต.ได้นำลูกรังมาถมกลบ ช่วงที่เสียหายหนักให้ แต่เนื่องจากช่วงหน้าฝนถนนเป็นโคนเลนดังสภาพที่เห็น จึงอยากให้ อบจ.ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ชาวบ้านด้วย