ประชาสัมพันธ์ อำเภอสูงเนิน เชิญเที่ยวชมงานประเพณี “กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน” ประจำปี 2558 จ.นครราชสีมา 13 – 15 มีนาคม 2558 นี้

ประชาสัมพันธ์ อำเภอสูงเนิน เชิญเที่ยวชมงานประเพณี “กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน” ประจำปี 2558 จ.นครราชสีมา
นาย ชูศักดิ์ ชุนเกาะ นายอำเภอสูงเนิน เปิดเผยว่า อำเภอสูงเนินร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคประชาชน ได้กำหนดจัดงานประเพณี “กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน” ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งที่ 21 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2558 ณ บริเวณปราสาทเมืองแขก บ้านกกกอก หมู่ที่ 7 ตำบลโคราช อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
การจัดงานครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงามและเกิดความหวงแหนศิลปะโบราณสถาน โบราณวัตถุของชาติ การอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นอันดีงาม และส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้เป็นเทศกาลการท่องเที่ยวที่สำคัญ รวมทั้งสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของดีเมืองสูงเนิน สำหรับกิจกรรมที่สำคัญในงาน อาทิ การนั่งโตกกินเข่าค่ำ การแสดงแสง สี เสียง ชุดศรีจนาศะ ซึ่งเป็นต้นอารยธรรมเมืองโคราช ชมนิทรรศการ การแสดงแสดงเวทีกลาง การประกวดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น การประกวดผลผลิตทางการเกษตร ปศุสัตว์ การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP)
สำหรับท่านที่สนใจเที่ยวชมงานประเพณี “กินเข่าค่ำ ของดีเมืองสูงเนิน” ประจำปี 2558 ติดตามสอบถามรายละเอียดได้ที่อำเภอสูงเนิน โทรศัพท์ 0-4441-9259 และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครราชสีมา โทรศัพท์ 0-4421-3666, 0-4421-3030