คำสั่งจังหวัดนนทบุรี ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

จังหวัดนนทบุรี มีคำสั่งจังหวัดที่ 3780/2563 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2563 สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว และกำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19 

ทั้งนี้การออกคำสั่งฯ ของจังหวัดทุกฉบับคำนึงถึงการป้องกันโรคควบคู่ไปกับ สภาวทางเศรษฐกิจ และความเป็นอยู่ของประชาชนในจังหวัดนนทบุรี 

เครดิต : ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี