ประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา "ฝนตกหนักบริเวณภาคใต้" ฉบับที่ 2

มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก าลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ประกอบกับหย่อมความกดอากาศต าบริเวณ ทะเลจีนใต้ตอนล่างจะเคลื อนผ่านบริเวณอ่าวไทย ภาคใต้แล้วเคลื อนออกไปทะเลอันดามัน ในช่วงวันที 24-25 ธันวาคม พ.ศ.2563 ท าให้บริเวณภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเกิดขึ้น ขอให้ประชาชนที อาศัยอยู่ในพื้นที เสี ยงภัยในบริเวณดังกล่าว โดยเฉพาะ บริเวณที ลาดเชิงเขาและพื้นที ลุ่มต่าง ๆ ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที ตกสะสมซึ งอาจท าให้เกิดน้ าท่วมฉับพลัน และน้ าป่าไหลหลากได้

 

พื้นที ที ได้รับผลกระทบมีดังนี้

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฝนตกหนักมาก จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

ฝนตกหนัก จังหวัดพัทลุง สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาส ระนอง และพังงา

 

วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2563

ฝนตกหนัก บริเวณจังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง และพังงา

 

ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรง โดยมีคคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และควรหลีกเลี ยงการเดินเรือบริเวณที มีฝนฟ้าคะนอง

 

จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถติดตามข้อมูลที เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา http://www.tmd.go.th หรือสายด่วนพยากรณ์อากาศ 1182 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง 

 

เครดิต : กรมอุตุนิยมวิทยา