น้ำท่วมภาคใต้ 4 จังหวัด ยังสัญจรไม่ได้ 10 เส้นทาง

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัย (3 ธ.ค. 63 เวลา 08.30 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สงขลา ตรัง และพัทลุง โดยได้รับผลกระทบ จำนวน 43 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ 33 สายทาง และไม่สามารถผ่านได้ 10 สายทาง แบ่งได้ ดังนี้

 

จ.นครศรีธรรมราช มีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 6 สายทาง ได้แก่

- สาย นศ.4021 แยก ทล.4151 (กม.ที่ 2+380) บ้านบางคุ้ง อ.เชียรใหญ่,ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 40-55 ซม.)

- สาย นศ.3022 แยก ทล.403 (กม.ที่ 5+066) –บ้านไทรห้อง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 50 ซม.)

- สาย นศ.2034 แยก ทล.41 (กม.ที่ 313+210) - บ้านก้างปลา อ.ร่อนพิบูลย์,จุฬาภรณ์,ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 100 ซม.)

- สาย นศ.4046 แยก ทล.4103 (กม.ที่ 23+050)- บ้านนาพร้าว อ.พระพรหม,ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 80 ซม.)

- สาย นศ.4070 แยก ทล.4015 (กม.ที่ 9+005) - บ้านท่าใหญ่ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 80 ซม.)

- สาย นศ.3109 แยก ทล.403 (กม.ที่ 4+040) - ถนนเทวบุรี อ.พระพรหม,เมือง จ.นครศรีธรรมราช (ระดับน้ำ 100 ซม.)

 

จ.พัทลุง มีสายทางที่ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ 4 สายทาง ได้แก่

- สาย พท.1014 แยก ทล.4 (กม.ที่ 1185+581) - บ้านควนอินนอโม อ.เขาชัยสน,ตะโหมด จ.พัทลุง (ระดับน้ำ 90 ซม.)

- สาย พท.1017 แยก ทล.4 (กม.ที่ 1185-581) - บ้านเขาชัยสน อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (ระดับน้ำ 90 ซม.)

- สาย พท.4019 แยก ทล.4048 (กม.ที่ 21+700) - บ้านแหลมโตนด อ.ควนขนุน จ.พัทลุง (ระดับน้ำ 70 ซม.)

- สาย พท.1042 แยก ทล.4 (กม.ที่ 1181+700) - บ้านถ้ำน้ำเย็น อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง (ระดับน้ำ 90 ซม.)

 

กรมทางหลวงชนบทจัดชุดปฏิบัติการ เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมติดตั้งป้ายเตือนและปักเสาหลักขาวแดงเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบและสัญจรด้วยความระมัดระวัง ประชาชนสามารถสอบถามหรือแจ้งเหตุอุทกภัย ได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เครดิต : กรมทางหลวงชนบท