รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี คนไทยเข้าเกณฑ์สงสัยป่วยโควิด-19

คนไทยที่มีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก และเข้าเกณฑ์สงสัยว่าจะป่วยโควิด-19 (มีความเสี่ยง , อาการเสี่ยงตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด)

รัฐบาลชวนตรวจคัดกรองฟรี ที่โรงพยาบาล , หน่วยบริการของรัฐตามสิทธิของท่าน และรวมทั้งโรงพยาบาลเอกชนที่ร่วมโครงการ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนสปสช.1330 ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา : สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ