โครงการ “ประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร”

ก้าวสู่ปีที่ 11 กับ โครงการ “ประกวดเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด” ประจำปี พ.ศ. 2562 ภายใต้แนวคิด “เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร”
---------------------------
มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกับกรมส่งเสริมการเกษตร และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (dtac) ดำเนินโครงการประกวดเกษตรสำนึกรักบ้านเกิดประจำปี พ.ศ. 2562 ซึ่งถือเป็นปีที่ 11 ของการจัดโครงการ โดยในปีนี้ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด "เกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร" 

โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของภาคการเกษตรที่เป็นมิตรต่อทุกชีวิต มุ่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตอาหารที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค โดยเริ่มจากการสร้างความยั่งยืนให้กับตนเองแล้วส่งต่อให้กับผู้อื่น ด้วยการเกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่ กระบวนการปลูก การแปรรูปเพิ่มมูลค่า การนำเทคโนโลยีนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต รวมไปถึงการบริหารจัดการด้านการตลาด โดยยึดหลักสำคัญทั้ง 4 ประการ คือ สุขภาพ(health) นิเวศวิทยา(ecology) ความเป็นธรรม(fairness) และการดูแลเอาใจใส่ (care) นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงการทำเกษตรในแบบ ECO Friendly ตั้งแต่กระบวนผลิต การขนส่ง การบริโภค ไปจนถึงการจัดการและกำจัดของเหลือใช้ในฟาร์ม ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

โดยในปีนี้ ได้มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการประกวด ดังนี้
1. มิติด้านสุขภาพ (health) 
2. มิติด้านนิเวศวิทยา (ecology)
3. มิติด้านความเป็นธรรม (fairness)
4. มิติด้านการดูแลเอาใจใส่ (care)
5. การทำการเกษตรในแบบ ECO Friendly
- กระบวนการผลิต (Production)
- การขนส่ง (Logistics) 
- คำนึงถึงผู้บริโภค (Human Center) 
- การจัดการหรือกำจัด (Disposal) 
6. การประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อลดต้นทุน สร้างรายได้ เพิ่มผลผลิต และสร้างโอกาสใหม่ๆ ทางด้านการเกษตร
7. การมีจิตสำนึกรักบ้านเกิด และมุ่งพัฒนาการเกษตรวิถีอินทรีย์อย่างยั่งยืน

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เป็นบุคคลที่ไม่เคยเป็น “เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด”
2. เป็นเกษตรกร ที่มีอายุ 17-50 ปี 
3. เป็นผู้ผลิตสินค้าที่ผ่านการรับรองมาตรฐานสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่ง (ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า) เช่น อย. IFOAM เกษตรอินทรีย์ Earth Safe (อินทรีย์วิถีไทย) PGS (Participatory Guarantee Systems) Organic Thailand มผช. มกท. เป็นต้น หรือมาตรฐานอื่นๆ รวมถึงเกษตรกรที่อยู่ในระยะปรับเปลี่ยน ก้าวสู่การเป็นเกษตรอินทรีย
4. มีเอกสารสิทธิ์ครอบครองที่ดินในการทำการเกษตรอย่างถูกต้อง กรณีเป็นผู้เช่าที่ดิน ต้องมีเอกสารรับรองที่ถูกต้อง
5. เป็นเกษตรกรที่ทำเกษตรวิถีอินทรีย์แบบครบวงจร ตั้งแต่การผลิต การแปรรูป การพัฒนาสินค้าและเพิ่มมูลค่า การทำตลาด ระบบการขนส่ง การจัดการองค์ความรู้และฐานข้อมูลเกษตรวิถีอินทรีย์ 
6. เป็นเกษตรกรที่มีลักษณะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรทั่วไป

สำหรับเกษตรกรยุคใหม่หัวใจอินทรีย์ สามารถสมัครได้แล้ววันนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562 

⬇️⬇️ดาวน์โหลดใบสมัคร พร้อมกับรายละเอียดโครงการ ⬇️⬇️
https://www.rakbankerd.com/rbk_foundation/relation/open.php?id=47&fbclid=IwAR16SK6ORyQsBlGVk03fcWwmLdzQLUEH9oxHld8W-y5hbhH2J2of1-eVoTo