วันนี้(28 ก.พ.58) ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น ณ อาคาร 3 หอประชุม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช

วันนี้(28 ก.พ.58) ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้จัดอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครศรีธรรมราช ขึ้น ณ อาคาร 3 หอประชุม โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก นายพงศ์ศักดิ์ คารวานนท์ นายอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช เป็นประธานเปิดการอบรม รวมถึง พ.ต.ท.หญิงทิราภรณ์ บุณยเกียรติ รองผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายชัยธวัช ศิวบวร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครศรีธรรมราช นายธเนศวร คงหอม ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สาขาทุ่งใหญ่ ให้เกียรติมาร่วมงานด้วย 

ในปี 2558 มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ได้ขยายเครือข่ายในต่างจังหวัด ภายใต้ชื่อ “ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด” 7 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เชียงราย จ.นครราชสีมา จ.ขอนแก่น จ.อุบลราชธานี จ.ระยอง จ.ชุมพร และจ.นครศรีธรรมราช เพื่อรับแจ้งและเป็นศูนย์ประสานงานการให้ความช่วยเหลือประชาชน ประสานงานอาสาสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ปัญหาได้ทันท่วงที 

ในการอบรมอาสาร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดนครศรีธรรมราช มีวัตถุประสงค์เพื่อขยายฐานสมาชิกอาสาสมัคร ในการเป็นส่วนหนึ่งร่วมสอดส่อง ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ตลอดจนเพื่อเพิ่มศักยภาพของสมาชิกอาสาสมัครในการปฏิบัติหน้าที่การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบเหตุและเป็นกำลังสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อ ให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และตนเองปลอดภัย โดยเน้นการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตเบื้องต้น วิทยากรโดย พ.ต.ท.กิตติทัศน์ กันฉาย สารวัตรกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช บรรยาย “การรายงานข่าว การสังเกตสิ่งผิดปกติ และ รูปพรรณสัณฐานผู้ร้าย” นายสุมิตร ชูชาติ และพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และ นายนภดล เสถียร เจ้าพนักงานสาธารณสุข บรรยาย “การปฐมพยาบาลให้การช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น” และ นายวีระศักดิ์ ดำพิทักษ์ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานภูมิภาค บรรยาย "กระบวนการเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างสมาชิกอาสาผ่านช่องทางของร่วมด้วยช่วยกัน" ซึ่งการจัดอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 344 คน สำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณอาสาทุกสังกัดฐานและอิสระทุกคนมาก ๆ ที่เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวร่วมด้วยช่วยกัน ตั้งแต่นี้จะทำงานร่วมกันต่อไป