โคราช แล้งแล้ว14 อำเภอ วอนประชาชนใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า แนะเกษตรกรปลูกพืชใช้น้ำน้อย

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจ.นครราชสีมาฝากข่าวประชา สัมพันธ์ ผู้ว่าโคราชประชุมส่วนราชการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง หลังมีการประกาศพื้นที่ประสบภัยแล้งแล้ว 14 อำเภอ ที่ห้องประชุมตะโกราย2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา นายธงชัย ลืออดุลย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ครั้งที่ 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2558 โดยวาระสำคัญที่ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทุกภาคส่วนคือการแก้ไขและรับมือกับสถานการณ์ ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ขณะนี้จังหวัดนครราชสีมาได้มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย พิบัติกรณีฉุกเฉิน จํานวน 14 อําเภอ จาก ทั้งหมด 32 อำเภอ ได้แก่ อําเภอบัวใหญ่ อําเภอโนนแดง อําเภอบัวลาย อําเภอสูงเนิน อําเภอบ้านเหลื่อม อําเภอขามสะแกแสง อําเภอสีดา อําเภอห้วยแถลง อําเภอโนนสูง อําเภอประทาย อําเภอด่านขุนทด อําเภอชุมพวง อําเภอเทพารักษ์ และอําเภอเฉลิมพระเกียรติ รวม 94 ตําบล 1,075 หมู่บ้าน ๑ เทศบาล ๑๖ ชุมชน มีราษฎรได้รับความเดือดร้อน จํานวน 81,214 63,311 ครัวเรือน 196,809 คน ในขณะที่สถานการณ์ปริมาณน้ำในเขื่อนขนาดใหญ่ ทั้ง 5 แห่งของจังหวัดนครราชสีมา มีปริมาณน้ำไม่ถึงร้อย ละ 50 ของความจุ ดังนั้นจึงได้มีการประกาศให้เกษตรกรที่อยู่นอกเขตชลประทาน ไม่ให้มีการปลูกข้าวนาปรัง เพื่อป้องกันการสูญเสีย และแนะนำให้มีการปลูกพืชในน้ำน้อย เพื่อสร้างรายได้แทน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ได้ สั่งการให้อําเภอ เตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง โดยให้อําเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกแห่ง จัดตั้งศูนย์อํานวยการเฉพาะกิจฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจําศูนย์ฯ โดยให้ดําเนินการตามมาตรการต่างๆ และให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งได้กำชับให้มีการ สํารวจตรวจสอบระบบประปา/แหล่งน้ําบาดาล ให้พร้อมใช้งาน โดยเฉพาะ บ่อบาดาล ที่มีอยู่จํานวน ๘,๐๕๗ แห่ง อย่างไรก็ตามอยากให้ประชาชาชาวจังหวัดนครราชสีมา ใช้น้ำย่างประหยัด รู้คุณค่า เนื่องจากสถานการณ์ภัยแล้งในปีนี้น่าจะรุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา