เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครขอนแก่น ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยขอนแก่น อนุรักษ์ ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดีงาม ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) ความร่วมมือการขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เวลา 17.00 น. ณ คุ้มสีฐาน มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น นายชัชวาล พรอมรธรรม รองนายกเทศมนตรี (ด้านการศึกษา) นายกฤษณวรุณ ไชยนิจ รองปลัดเทศบาล ร่วมกับ รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น นายบัญชา พระพล ผช.อธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และผศ.ทรงวิทย์ พิมพะกรรณ์ ผอ.สำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม บันทึกความเข้าใจ (MOU) ของหน่วยงานทั้งสอง เพื่อสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประยุกต์ และสร้างสรรค์องค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งให้ความร่วมมือกันในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเสริมสร้างศักยภาพทางด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟู ประยุกต์ สร้างสรรค์องค์ความรู้ในทางวิชาการ ที่เกี่ยวกับกรวิจัย และพัฒนาบุคลากรระหว่างหน่อยงานทั้งสอง รวมทั้งต่อยอดองค์ความรู้ทางวิชาการ การฝึกอบรม ประชุม สัมมนา และการศึกษาดูงาน ซึ่งบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้มีระยะเวลา 3 ปี 
นายกเทศมนตรีกล่าวว่า รู้สึกดีกับการได้มีโอกาสลงนามความร่วมมือแบบนี้ เพราะเรากำลังผลักดันการทำงานของเทศบาลนครขอนแก่นจากวิสัยทัศน์เดิมในอดีต พัฒนากลายเป็นวิสัยทัศน์ใหม่ที่เราเติบโต จากหลักการที่เรายึด “การมีส่วนร่วม โปร่งใส กระจายอำนาจ” กับวิสัยทัศน์ใหม่ “พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคม แห่งความสุข” สิ่งเหล่านี้ผลักดัน จะเกิดขึ้นได้ ต้องอาศัยการทำงานแบบเครือข่าย ต่อจากนี้ไปการเดินต่างๆ เรารู้ตัวเองว่าเราเล็กเกินไปที่จะพัฒนาเมืองขอนแก่น องค์กรเทศบาลนครขอนแก่นไม่ใช่องค์กรใหญ่หรือเล็กมากกับการมารับหรืออุ้มปัญหาทุกปัญหา แต่การจะแก้ไขทุกปัญหาได้ ตอบสนองความต้องการได้ครบถ้วน เราต้องถักท่อ เป็นเครือข่ายในทุกๆ เรื่อง และวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเครือข่ายที่เทศบาลนครขอนแก่น มีความภาคภูมิใจมาก ที่ได้มีวาสนาดีๆ ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่จะมาช่วยพวกเราพัฒนาในสิ่งที่มีคุณค่าด้านศิลปวัฒนธรรม 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเริ่มต้นที่งดงามเช่นนี้มันคงจะต่อยอด ทำให้เกิดผลดี ต่อบ้านต่อเมือง ต่อลูกหลาน ต่อคนรุ่นใหม่ และต่อวงการศึกษา ต่อวงการศิลปวัฒนธรรม ขอบพระคุณอีกครั้งที่ให้โอกาสต่อเทศบาลนครขอนแก่น