โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราชเปิดบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ

ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับฝากข่าวประชาสัมพันธ์ว่าด้วยโรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้จัดทำโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ให้แก่ประชาชนอายุ 20 -50 ปี และเด็กก่อนวัยเรียน อายุ 2.5 – 7 ปี โดยสามารถเข้ารับวัคซีนตามโครงการรณรงค์ให้วัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และหัด เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ 7- 9 เมษายน 2558 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 3 
ทั้งนี้ขอเชิญประชาชน บุคคลทั่วไป พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างโครงการฯในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช และทุกส่วนราชการ เข้าร่วมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบและหัด ได้ตามวันเวลาดังกล่าว และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงพยาบาลเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โทร 075-356014