องค์ความรู้การเพิ่มปริมาณและคุณภาพสับปะรดเชียงราย

27 กุมภาพันธ์ 58 เจ้าหน้าที่สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดเชียงรายลงพื้นที่เก็บข้อมูลองค์ความรู้การเพิ่มปริมาณและคุณภาพของสับปะรดปัตตาเวียพืชเศรษฐกิจที่สามารถนำเงินมาสู่เกษตรในพื้นที่อย่างดีกับคุณเพชร บุญเป็ง ประธานกลุ่มชาวไร่สับปะรดโรงงานจ.เชียงราย และคุณศุภฤกษ์ อุณาตระการ ประชาสัมพันธ์ กลุ่มชาวไร่สับปะรดโรงงานจ.เชียงราย สนใจข้อมูลติดตามได้ www.rakbankerd.com