พมจ.ชุมพรแจงพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครในการเฝ้าระวังและช่วยเหลือสังคมเพื่อรองรับอาเซียน
            ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจ.ชุมพร ได้รับแจ้งจากคุณอุบล  ทองสลับล้วน  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร ในการจัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" โดยมี นายมุรธาธีร์ รักชาติเจริย รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การอภิปรายในหัวข้อ "แนวคิด อุดมการณ์ ประสบการณ์งานอาสาสมัคร และบทบาทอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ (อพม.) ในภารกิจกระทรวงการพัฒนาฯ" การบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โอกาสของคนไทยกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" และการเสวนาเรื่อง "ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนกับงานเฝ้าระวัง ช่วยเหลือ ผู้ประสบปัญหา ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง"  ซึ่งมีอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(อพม.) และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) ให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 200 คน
 
           นางอุบล ทองสลับล้วน พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า โครงการ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ กรอบแนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ตามภารกิจของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  รวมถึงการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเชียน โดยผู้เข้าร่วมรับการอบรมได้แลกเปลี่ยนทักษะประสบการณ์ในการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่อาสาสมัคร อีกด้วย