เทศบาลนครขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามความร่วมมือ การบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว

ศูนย์ประสานร่วมด้วยช่วยกัน สำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น ร่วมประชาสัมพันธ์ เทศบาลนครขอนแก่นจัดประชุมเชิงปฏิบัติการและลงนามความร่วมมือ การบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว ที่โรงแรมวีวิชขอนแก่น นายกำธร ถาวรสถิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงานและเป็นสักขีพยานการลงนาม MOU ความร่วมมือสร้างเครือข่ายบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวโดยเครือระบบบริการสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาว เขตเทศบาลนคร คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 6 ขอนแก่น ร่วมกันที่จะกำหนดแผนยุทธศาสตร์ในการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนแบบบูรณาการขึ้น เพื่อพัฒนาด้านการบริการสุขภาพชุมชน พัฒนานโยบายที่เอื้อต่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ระบบข้อมูลผู้สูงอายุ การจัดบริการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค การฟื้นฟูสมรรถภาพ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ และการปรับสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมและเอื้อต่อการดำรงชีวิตประจำวันของผู้สูงอายุ ตลอดจนกำหนดแผนและระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชนที่เหมาะสมและเป็นรูปธรรม ทางเครือข่ายฯ ได้เก็บรวบรวมข้อมูลภาวะสุขภาพผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครขอนแก่น จำนวน 7,124 คน เพื่อนำมาวิเคราะห์ รวมทั้งเป็นแนวทางจัดทำแผนยุทธศาสตร์การดูแลสุขภาพผู้สูงอายุระยะยาวในวันนี้ร่วมกันเป็นการนำร่องในชุมชนเขตเทศและจะขยายผลให้ครอบคลุมทั้งจังหวัด ซึ่งในปี2557 จากการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดขอนแก่น พบว่า มีประชากรผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 194,801 คน คิดเป็นร้อยละ 15.92 เป็นกลุ่มอายุที่มากที่สุดเป็นอันดับ 3 รองจากกลุ่มอายุ 50 - 60 ปีเต็ม ที่มีร้อยละ 16.36 และกลุ่มวัยเจริญพันธ์ อายุ 26 - 49 ปี ที่มีร้อยละ 37.84

ขอขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดขอนแก่นhttp://pr.prd.go.th/khonkaen/ewt_news.php…