เลือกจังหวัด
  แสดงปัญหาทั้งหมด ในหมวด  :  รับสมัครงาน/หางาน จาก ทั้งหมด
  รับสมัครพนักงานขับรถยนต์    
  ผู้แจ้ง       คุณ ศิริพร    น้อยพินิจ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก เลขที่ 89/ 1- 2 หม วันที่แจ้งเหตุ   14/10/2014 เวลา 16:00 น.
  รายละเอียด นางศิริพร น้อยพินิจ ยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก ด้วยสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิษณุโลกมีความประสงค์จะเปิดรับสมัครพนัดงานขับรถจ้างเหมา ตำแห...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 19 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รับสมัคร ตำแหน่งนิติกร‏    
  ผู้แจ้ง       คุณ ทรงศักดิ์    ภูมิฐานนท์ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก วันที่แจ้งเหตุ   02/10/2014 เวลา 09:00 น.
  รายละเอียด ว่าที่ร้อยตรี ทรงศักดิ์ ภูมิฐานนท์ สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลกมีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้า...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 15 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รับสมัครเจ้าพนักงานสัตวบาล    
  ผู้แจ้ง       คุณ สมพงษ์    แก้วประเสริฐศิลปะ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถ วันที่แจ้งเหตุ   17/09/2014 เวลา 10:00 น.
  รายละเอียด นายสมพงษ์ แก้วประเสริฐศิลปะ สัตวแพทย์อาวุโส รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก ด้วยจังหวัดพิษณุโลกโดยสำนักงานปศุสัตว์พิษณุโลก มีค...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 16 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  สปสช.เขต 10 อุบล รับสมัครพนักงานจ้างเหมา 3 อัตรา    
  ผู้แจ้ง       คุณ มาริสา    บุญท้าว จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ * วันที่แจ้งเหตุ   11/09/2014 เวลา 13:00 น.
  รายละเอียด คุณมาริสา บุญท้าว แจ้งว่า สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี มีความจะรับสมัครพนักงานจ้างเหมา (ลูกจ้างชั่วคราว) 2 ตำแหน่ง 3 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,000 บาท ดังนี้ 1.พนักงานธุรการ 2 ...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 68 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รับสมัครพนักงานกองทุนส่งเสริมและพัฒนาชีวิตคนพิการ    
  ผู้แจ้ง       คุณ กัญญ์ฐญาณ์    ภู่สวาสดิ์ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษ วันที่แจ้งเหตุ   11/09/2014 เวลา 10:00 น.
  รายละเอียด นางกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก ด้วยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 14 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  รับสมัครพนักงานขับรถยนต์    
  ผู้แจ้ง       คุณ อัญชลี    คำผุย จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก 498/5 ถนนพิษณุโลก วันที่แจ้งเหตุ   11/09/2014 เวลา 09:00 น.
  รายละเอียด นาง อัญชลี คำผุย นักวิชาการตรวจสอบบัญชีชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่าน ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดพิษณุโลก ด้วยสำนักงานตรวจบัญชี...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 30 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  สนง.ขนส่งอุบลฯรับสมัครลูกจ้าง 1 อัตรา    
  ผู้แจ้ง       คุณ ธีระพล    อรุณะกสิกร จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ * วันที่แจ้งเหตุ   02/09/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด นายธีระพล อรุณะกสิกร ขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี แจ้งว่า ด้วยสำนักงานขนส่งจังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตามระบบสัญญาจ้าง เงินกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน(ตำแหน่งเจ้า...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 46 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  เทศบาลตำบลหนองผือ รับสมัครพนักงานเทศบาล    
  ผู้แจ้ง       คุณ เทศบาลตำบลหนองผือ    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ * วันที่แจ้งเหตุ   21/08/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด สำนักงานเทศบาลตำบลหนองผือ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล (ข้าราชการ) ระดับ 2 และระดับ 3 จำนวน 6 ตำแหน่ง 7 อัตรา ดังนี้ ระดับ 2 จำนวน 4 ตำแหน่ง...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 22 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  วิทยาลัยแพทยศาสตร์ฯ ม.อุบล รับสมัครงาน 1 อัตรา    
  ผู้แจ้ง       คุณ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ ม.อุบล    จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ * วันที่แจ้งเหตุ   21/08/2014 เวลา 14:00 น.
  รายละเอียด วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา อัตราเงิน 15000 บาท เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้-วัน...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 27 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  สพภ.7 รับสมัครฝึกอบรม 2 สาขาช่าง ฟรี ด่วน    
  ผู้แจ้ง       คุณ วินัย    ขันติวิศิษฎ์ จังหวัด  
  สถานที่เกิดเหตุ * วันที่แจ้งเหตุ   01/08/2014 เวลา 15:00 น.
  รายละเอียด นายวินัย ขันติวิศิษฎ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 7 อุบลราชธานี แจ้งว่า สถาบันฯ ร่วมกับบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดรับสมัครบุคคลทั่วไป อายุ 18 ปีขึ้นไป สำเร็จการศึกษาระด...  

อ่านรายละเอียดทั้งหมด               

คนตอบ[ 0 ] คนอ่าน[ 40 ]
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

  1 หน้า / 90 หน้า  

Monitor Happy Radio Station
ถ้ามีการแก้ไข ต้องกดปุ่ม F5 หรือ คลิก Refresh นะจ๊ะ :)

MMS  
  Province
cityradio    rd_bangkok
Roied    rd_101
chiangmai    rd_chiangmai
chiangrai    rd_chiangrai
chumporn    rd_chumphon
khonkaen    rd_khonkhen
korach    rd_korat
Nakornsri    rd_nakhonsri
Phuket    rd_phuket
Sukhothai    rd_pitsanulok
Phetchburi    rd_prachuap
Chantaburi    rd_rayong
nongkai    rd_sakolnakhon
songkla    rd_songkha
cppc    rd_surat
ubon    rd_ubon
udon    rd_udon
Yala    rd_yala
chainat1    rd_chainat
saraburi    rd_sarabury

MMS= "chainat" มีทั้งหมด 0 จังหวัดจ้า...
     About Us | Contact Us | Webmaster | Advertising
ร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ร่วมด้วยช่วยกัน จ.พิษณุโลก ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชัยนาท ร่วมด้วยช่วยกัน จ.สระบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครราชสีมา ร่วมด้วยช่วยกัน จ.อุบลราชธานี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.จันทบุรี ร่วมด้วยช่วยกัน จ.กรุงเทพ ร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร ร่วมด้วยช่วยกัน จ.นครศรีธรรมราช