หน่วยบริการสาธารณสุข เขต 2 พิษณุโลก ประกวดนวัตกรรมเด่น ป้องกัน “เบาหวาน-ความดันโลหิตสูง”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรค (สคร.) ที่ 9 จ.พิษณุโลก จัดการประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานวิชาการ/นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2554 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมลีลาวดี ปาร์ค แอนด์ โฮเต็ล จ.พิษณุโลก โดยมี พญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดการประชุม
นพ.ศักดิ์ชัย ไชยมหาพฤกษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.พิษณุโลก กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขมีนโยบายให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาสุขภาพเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง ที่สอดคล้องกับสภาพปัญหาของพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนและประชาชนสามารถพึ่งตนเองได้ ซึ่งในปี 2554 สถานบริการสาธารณสุข และหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินงานภายใต้โครงการสนองน้ำพระราชหฤทัยในหลวงทรงห่วงใยสุขภาพประชาชน โดยการจัดบริการและเสริมสร้างมาตรการเพื่อลดปัจจัยเสี่ย ตลอดจนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ ทำให้เกิดรูปแบบการดำเนินงานและนวัตกรรมต่างๆ ที่สามารถแก้ไขปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังที่หลากหลาย สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จ.พิษณุโลก จึงจัดการประชุม “เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกวดผลงานวิชาการ/นวัตกรรมการป้องกันควบคุมโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคหัวใจและหลอดเลือด” เพื่อประกวดองค์ความรู้ที่สามารถลดปัจจัยเสี่ยงและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในการป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการแพทย์และสาธารณสุขในการจัดการป้องกัน ลดปัญหาจากปัจจัยเสี่ยงของโรคดังกล่าว มีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังระดับจังหวัด อำเภอ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ จ.พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และตาก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก
ด้าน พญ.ฉายศรี สุพรศิลป์ชัย นายแพทย์ทรงคุณวุฒิกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ทิศทางการแก้ปัญหาโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของกระทรวงสาธารณสุขเน้นการพัฒนาเพื่อให้ชุมชนและประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองในการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้ โดยใช้แผนที่ทางเดินยุทธศาสตร์เป็นเครื่องมือเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของภาคีเครือข่ายในชุมชน ซึ่งที่ผ่านมากรมควบคุมโรคได้ดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับ ตลอดจนให้ความสำคัญกับการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงในประชากรอายุ 35 ปีขึ้นไป รวมถึงจัดกิจกรรมต่างๆ ในการลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค โดยเฉพาะโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพของคนไทยที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคสูงขึ้นต่อเนื่อง จึงคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการทำงานแก่ภาคีเครือข่ายสุขภาพที่เกี่ยวข้อง
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวประกอบด้วยการบรรยาย “ทิศทางการสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรังของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2555” โดย นพ.ชาตรี เจริญศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 2 พิษณุโลก, “การดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ” โดย นายใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) นักวิชาการสาธารณสุข ชำนาญการ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเด่น (Best practice) และการประกวดการนำเสนอผลงานวิชาการด้วย.ผลงานเด่นและนวัตกรรมนำเสนอแบบโปสเตอร์
ชนะเลิศ : "รูปแบบการพัฒนาเครือข่ายการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน" โดย น.ส.นิภา สุขเจริญ
รพ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 : "เข็มฉีดยา Enoxaparin" โดย นางยุพาพรรณ แสงพราย รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก
รองชนะเลิศอันดับ 2 : "ระบบการรับยาและการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง" โดย นางสงกรานต์ เด็ดขาด
รพ.สต.บ้านห้วยต้า จ.อุตรดิตถ์

ผลงานเด่น และ นวัตกรรม นำเสนอแบบบรรยาย
ชนะเลิศ : "ผลของการใช้รองเท้าเบาหวานต่อการป้องกันการเกิดแผลกดทับและฟื้นฟูสภาพแผล
ที่เท้าในผู้ป่วยโรคเบาหวาน อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย" โดย นางทองพรม ตราชื่นต้อง
ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย
รองชนะเลิศอันดับ 1 : "เส้นทางสุขภาพดี คนคีรีมาศ ห่างไกลโรคเรื้อรัง" โดย นายเอกศิลา ปานศรี
รพ.สต.ทุ่งหลวง จ.สุโขทัย
รองชนะเลิศอันดับ 2 : "ชุมชนร่วมคิด จิตอาสาประสานใจ ห่วงใยผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง" โดย นางอรัญญา
พุทธวงษ์ รพ.สต.บ้านสันป่าไร่ จ.ตาก

ผลการประกวด งานวิจัย นำเสนอแบบบรรยาย
ชนะเลิศ : "การประเมินผลการจัดการเรียนรู้เพื่อการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานในศูนย์
เบาหวาน รพ.พุทธชินราช " โดย นางบุณฑริกา บุญศิริตระกูล ศูนย์เบาหวาน
รพ.พุทธชินราช จ.พิษณุโลก
รองชนะเลิศอันดับ 1 : "การศึกษาความแตกต่างอัตราเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ ในกลุ่มผู้เข้ารับ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตำบลแม่ตาว ปี 2552 และ 2553 " โดย นายอรุณ หล้าอูบ รพ.สต.แม่ตาว จ.ตาก
รองชนะเลิศอันดับ 2 : "ผลของการใช้โปรแกรมลดน้ำหนักต่อค่าดัชนีมวลกายและภาวะสุขภาพในสตรีที่มี
ภาวะน้ำหนักเกิน " โดย นางกันยารัตน์ มาเกตุ ศูนย์สุขภาพชุมชน รพ.วัดโบสถ์
จ.พิษณุโลก


ข่าวอื่นๆ
  พยากรณ์อากาศประจำวันนี้
  ปภ.เผยเตรียมแผนรองรับน้ำท่วม-ดินถล่มรองรับช่วงหน้าฝนนี้แล้ว
  ปตท. ค้นหาคอการ์ตูน ร่วมรักษ์พลังงานผ่าน “PTT COMIC CONTEST”ต่อเนื่องปีที่ 3
  ร่วมด้วยช่วยกันเข้าพบหารือการจัดงาน ดีแทคปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม ปี 5 (โครงการปั่นจักรยานเพื่อน้องเดิม) ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง
  การไฟฟ้านครหลวงจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าย่านรามฯ 150 ระหว่าง 09.00-15.30 น. วันนี้ (6 มิ.ย. 56)
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com