สปสช.เขต 4 สระบุรีประชุมบอร์ดเขต ดูงานแพทย์แผนไทย รพ.มวกเหล็กเตรียมพร้อมสู่เขตบริการสุขภาพพัฒนาศักยภาพ อปสข. เพิ่มการเข้าถึงบริการ

อปสข.และเจ้าหน้าที่ สปสช.เขต 4 สระบุรี ประชุมบอร์ด ดูงานแพทย์แผนไทย รพ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี มุ่งพัฒนาศักยภาพเตรียมพร้อมสู่เขตบริการสุขภาพในอนาคต ผ่านงบ 1.3 ล้าน พัฒนาระบบการเบิกชดเชยและตรวจสอบเวชระเบียน เพิ่มการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่ประชาชนในพื้นที่
เมื่อวันที่ 27-28 ธันวาคม 2553 ณ เขาใหญ่ฟ้าใสรีสอร์ท จ.นครราชสีมา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เขต 4 สระบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 9/2553 โดยมี นายแพทย์วินัย วิริยกิจจา อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธาน อปสข.เขต 4 สระบุรี เปิดการประชุม คณะอนุกรรมการและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 50 คน มีการบรรยายพิเศษ “ทางเลือกสู่เขตสุขภาพ : ความท้าทายสำหรับอนาคต” จาก นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงสวัสดิ์ ผอ.สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย และนำเสนอการบริหารจัดการงบค่าเสื่อม “รางวัลการบริหารจัดการดีเด่น 2 ปีซ้อน” ของ นพ.ธีรพล เจนวิทยา ผอ.สปสช.เขต 10 อุบลราชธานี พร้อมทั้งศึกษดูงานระบบบริการการแพทย์แผนไทยและสปา ของโรงพยาบาลมวกเหล็ก จ.สระบุรี
นายแพทย์สมสินธุ์ ฉายวิจิตร ผอ.สปสช.เขต 4 สระบุรี กล่าวว่า ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ที่กำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพระดับเขตพื้นที่และระดับจังหวัด เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการบริหารงานหลักประกันสุขภาพในเขตพื้นที่ ให้สอดคล้องกับนโยบายมติของคณะกรรมการและสำนักงาน ทั้งสนับสนุน กำกับการดำเนินงานของ สปสช.เขต 4 สระบุรี ให้เป็นไปตามกรอบและแนวทางที่กำหนดเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกและเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้มากยิ่งขึ้น สปสช.เขต 4 สระบุรีให้ความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพคณะอนุกรรมการฯ และที่สำคัญเป็นภารกิจหลักของสำนักงาน จึงได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการหลักประกันสุขภาพ เขต 4 สระบุรี (อปสข.) ครั้งที่ 9/2553 ขึ้น
นายแพทย์สมสินธุ์ กล่าวต่อว่า การจัดประชุมในครั้งนี้ นอกจากวาระการประชุมแล้วยังได้มีการฟังบรรยายพิเศษหัวข้อ “ทางเลือกสู่เขตสุขภาพ : ความท้าทายสำหรับอนาคต” เพื่อเตรียมพร้อมสู่การบริหารจัดการแบบเขตสุขภาพในอนาคต มีการนำเสนอรูปแบบการจัดบริการในผู้ป่วยกรณีประสบภัยจากรถของ รพ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และได้มีการเสนอหน่วยบริการปฐมภูมิโดยการมีส่วนร่วมของ อปท. ที่เป็นต้นแบบในการจัดบริการในระดับปฐมภูมิจังหวัดละ 1 แห่ง นอกจากนี้ยังได้นำคณะอนุกรรมการฯ ศึกษาดูงานระบบแพทย์แผนไทยของ รพ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ซึ่งมีการให้บริการแพทย์แผนไทย ประกอบด้วย การให้บริการนวดไทยเพื่อการรักษา ประคบสมุนไพร อบไอน้ำสมุนไพร การดูแลมารดาหลังคลอด และนวดเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ เช่น นวดฝ่าเท้า นวดตัวอโรมา อบอินฟาเรด เป็นต้น ซึ่งมีมาตรฐานการดูแลรักษาโดยมีการคัดกรอง กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ป่วย การประเมินโดยผู้ประกอบวิชาชีพ ตลอดจนวางแผนการดูแลรักษา โดยเฉพาะการส่งเสริมการให้บริการในผู้ป่วยโรคเรื้อรังเน้นให้บริการเชิงรุกในชุมชน ให้สุขศึกษาและฝึกการนวดเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งในปี 2553 มีการให้บริการผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพ จำนวน 1,062 ราย ผ่านการประเมินมาตรฐานปี 2551 ได้รับการรับรองมาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลอยู่ในระดับผ่านเกณฑ์มาตรฐานปี 2551-2552 และได้รับรางวัลชนะเลิศ มาตรฐานงานบริการแพทย์แผนไทยระดับ โรงพยาบาลยอดเยี่ยมอันดับ 1 ของจังหวัดสระบุรี ในปี 2553-2554
สำหรับหน่วยบริการปฐมภูมิโดยการมีส่วนร่วมของ อปท. ที่เป็นต้นแบบในการจัดบริการในระดับปฐมภูมิ 8 แห่งใน 8 จังหวัดที่ถูกเสนอชื่อได้แก่ รพ.สต.บางใหญ่ การมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลบางใหญ่ จ.นนทบุรี, รพ.สต.ลาดสวาย การมีส่วนร่วมของ อบต.ลาดสวาย จ.ปทุมธานี, รพ.สต.ท่าช้าง การมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลอรัญญิก จ.พระนครศรีอยุธยา, รพ.สต.บางจัก การมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลบางจัก จ.อ่างทอง, รพ.สต.ทับยา การมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลทับยา จ.สิงห์บุรี, รพ.สต.ลำนารายณ์ การมีส่วนร่วมของเทศบาลตำบลลำนารายณ์ จ.ลพบุรี,รพ.สต.ดาวเรือง การมีส่วนร่วมของ อบต.ดาวเรือง จ.สระบุรี และ รพ.สต.ละว้า การมีส่วนร่วมของ อบต.ศรีกะอาง จ.นครนายก หน่วยบริการดังกล่าวทั้ง 8 แห่งนี้เป็นหน่วยบริการปฐมภูมิต้นแบบมีการบริหารจัดการร่วมกับ อปท.โดยเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เพื่อให้ประชาชนในชุมชนได้รับบริการทั่วถึง และสามารถเป็นที่ศึกษาดูงานแก่หน่วยบริการอื่น และอปท. อีกด้วย สอบถามข้อมูลได้ที่ สปสช.เขต 4 สระบุรี โทร. 036-213205


ข่าวอื่นๆ
  พยากรณ์อากาศประจำวันนี้
  ปภ.เผยเตรียมแผนรองรับน้ำท่วม-ดินถล่มรองรับช่วงหน้าฝนนี้แล้ว
  ปตท. ค้นหาคอการ์ตูน ร่วมรักษ์พลังงานผ่าน “PTT COMIC CONTEST”ต่อเนื่องปีที่ 3
  ร่วมด้วยช่วยกันเข้าพบหารือการจัดงาน ดีแทคปั่นปันรัก เพื่อน้องและสิ่งแวดล้อม ปี 5 (โครงการปั่นจักรยานเพื่อน้องเดิม) ที่ศาลากลางจังหวัดตรัง
  การไฟฟ้านครหลวงจะงดจ่ายกระแสไฟฟ้าย่านรามฯ 150 ระหว่าง 09.00-15.30 น. วันนี้ (6 มิ.ย. 56)
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม admin@rakbankerd.com