Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

รายละเอียดการรับสมัครเกษตรกรที่มีสวนยางพาราเข้าเป็นสมาชิก สกย.สกลนคร  

    
  รายละเอียดข่าว :
 

วันที่ 04 พฤศจิกายน 2551 

ประกาศจาก สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสกลนคร เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรที่มีสวนยางเป็นของตนเองเข้าเป็นสมาชิก สกย.สกลนคร
*** รายละเอียดการรับสมัคร***
เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. – วันที่ 31 ธ.ค.51 ตามรายละเอียดที่แนบมา
*** คุณสมบัติ***
1.ใครก็ได้ที่มีสวนยางพาราเป็นของตัวเอง ที่มีพื้นที่สวนยางในเขตจังหวัดสกลนคร ไม่ว่าจะพื้นที่เท่าไร แต่ต้องขึ้นทะเบียนตามพื้นที่ของสวนยาง ก็สามารถสมัครเป็นสมาชิกของ สกย.ได้
2.สวนยางนั้นต้องปลูกในพื้นที่ของตนเองไม่เป็นพื้นที่ของป่าสงวน หมายถึงต้องมีเอกสารสิทธิ์แสดงความเป็นเจ้าของของพื้นที่ปลูกสวนยางพาราอย่างชัดเจน
3.กรณีเจ้าของสวนยางไม่สามารถมาสมัครได้ด้วยตนเองสามารถตั้งตัวแทนมาสมัครแทนได้ เช่น ในเอกสารนส.3เป็นชื่อพ่อ ให้ขอหนังสือตั้งตัวแทนได้ที่ สกย.สกลนคร เพื่อกรอกรายละเอียดเจ้าของสวนยางตามความเป็นจริง เอามายื่นแนบกับหลักฐานอื่นๆมายื่นสมัครเพื่อทราบว่าใครเป็นผู้ดูแลตัวจริงเท่านั้น
4.การสมัครสมาชิก สกย.สกลนคร ไม่มีการเสียค่าใช้จ่าย ยกเว้นค่าถ่ายเอกสารและค่าอากรแสตมป์ 30 บาท ในกรณีตั้งตัวแทนสมัคร
5.ไม่จำกัดอายุของยางไปจนถึงอายุการกรีด สามารถสมัครเป็นสมาชิกได้ทั้งหมด
***หลักฐาน***
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก
2.เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของที่ดิน เช่น นส.3 ,นส.2, สปก4-01 หรือ หนังสือสัญญาเช่าจากกรมป่าไม้ ยกเว้นไปเสียภาษีทุกชนิด
*** หลังจากสมัครเรียบร้อยแล้ว สกย.จะส่งเจ้าหน้าที่เพื่อไปทำการสำรวจรังวัดเพื่อหาพิกัดจุดจริงของสวนยางพารา ว่าตรงกับเอกสารที่ยื่นขอสมัครเป็นสมาชิก ตรงตามอายุยางที่แจ้งไว้หรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นฐานข้อมูลใช้ในการส่งเสริมการปลูกยางพาราที่ถูกต้องต่อไป***จากนั้นจะนำข้อมูลมาเพื่ออกสมุดประจำตัวให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก ซึ่งจะเป็นเนื้อหาที่เป็นปัจจุบัน ว่าต้นยางโตเท่าไร อย่างไร ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ แล้วนำไปแจกให้กับเกษตรกร และจะรวมกลุ่มเกษตรกรที่อยู่พื้นที่เดียวกันเพื่อง่ายในการประสานงาน โดยใช้พื้นที่สวนยางบริเวณเดียวกันเป็นเกณฑ์ในการตั้งกลุ่ม เพื่อความสะดวกในการออกตรวจสวนยางของเจ้าหน้าที่ สกย.และทุกคนในกลุ่มจะต้องรู้ว่าสวนยางแต่ละแปลงใครเป็นเจ้าของเพื่อจะได้พาเจ้าหน้าที่ สกย. ไปตรวจได้ถูกต้อง ออกตรวจทุกปีๆละ 2 ครั้ง
***ข้อดี – ข้อเสีย ในการสมัครเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง***
ข้อดี
1.การรวมกลุ่มยางจะทำให้เกิดพลัง
2.ง่ายในเรื่องของการรับข่าวสารข้อมูลของยางพารา และการตรวจเยี่ยม
3.การรวมกลุ่มขายยางพารา จะทำให้มีข้อได้เปรียบในการเรื่องของราคายางพารา ในกรณีที่ราคายางตกต่ำ
4.เมื่อรัฐบาลมีงบสนับสนุนมา สมาชิกก็จะได้รับก่อนเพราะมีตัวตนอยู่จริง
ข้อกังวลใจ
1.ข้อมูลรายได้จริงจากเกษตรกร ในเรื่องของการหักภาษีคืนรัฐ ไม่ค่อยจะยอมเปิดเผยให้สังคมได้รู้ เพราะเมื่อเป็นสมาชิกแล้วกลัวในเรื่องการเสียภาษีจากรายได้ที่จะได้รับ
***สถานที่***
เปิดรับสมัครที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง จังหวัดสกลนคร เบอร์โทร 042- 713-041/042-715140 และนอกสถานที่ เริ่มตั้งแต่ 17 พ.ย. – 4 ธ.ค. ที่องค์การบริหารส่วนตำบล เวลาราชการ ทั้งภาคเช้าและภาคบ่าย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 042-713-795 / สายด่วน 1677
*** รายละเอียดสถานที่รับสมัครนอกพื้นที่***
17/11/51 ภาคเช้า (09.00-12.00 น.)
อบต.ตองโขบ อ.โคกศรีสุพรรณ
อบต.เหล่าโพนค้อ อ.โคกศรีสุพรรณ
อบต.บึงทวาย อ.เต่างอย
อบต.เต่างอย อ.เต่างอย
ภาคบ่าย(13.30-17.00 น.)
อบต.แมดนาท่ม อ.โคกศรีสุพรรณ
อบต.ด่านม่วงคำ อ.โคกศรีสุพรรณ
อบต.นาตาล อ.เต่างอย
อบต.จันทร์เพ็ญ อ.เต่างอย
18/11/51 ภาคเช้า(09.00-12.00 น.)
อบต.สร้างค้อ อ.ภูพาน
อบต.กกปลาซิว อ.ภูพาน
อบต.หลุบเลา อ.ภูพาน
อบต.โคกภู อ.ภูพาน
ภาคบ่าย (13.30-17.00 น.)
อบต.กุดบาก อ.กุดบาก
อบต.นาม่อง อ.กุดบาก
อบต.กุดไห อ.กุดบาก
อบต.นาใน อ.พรรณานิคม
19/11/51 ภาคเช้า(09.00-12.00น.)
อบต.หนองบัว อ.นิคมน้ำอูน
ที่ทำการนิคมน้ำอูน (สุวรรณคาม,หนองปลิง,นิคมฯ)
ภาคบ่าย(13.30-17.00 น.)
อบต.ปลาโหล อ.วาริชภูมิ
อบต.วาริชภูมิ อ.วาริชภูมิ
20/11/51 ภาคเช้า(09.00-12.00น.)
อบต.หนองลาด อ.วาริชภูมิ
อบต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ
อบต.ค้อเขียว อ.วาริชภูมิ
อบต.ส่องดาว อ.ส่องดาว
ภาคบ่าย(13.30-17.00 น.)
อบต.วัฒนา อ.ส่องดาว
อบต.ปทุมวาปี อ.ส่องดาว
อบต.ท่าศิลา อ.ส่องดาว
21/11/51 ภาคเช้า(09.00-12.00 น.)
อบต.ค้อใต้ อ.สว่างแดนดิน
อบต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน
อบต.บงใต้ อ.สว่างแดนดิน
อบต.ธาตุทอง อ.สว่างแดนดิน
ภาคบ่าย(13.30-17.00 น.)
อบต.บงเหนือ อ.สว่างแดนดิน
อบต.บ้านต้าย อ.สว่างแดนดิน
อบต.คำสะอาด อ.สว่างแดนดิน
อบต.แวง อ.สว่างแดนดิน
24/11/51 ภาคเช้า (09.00-12.00น.)
อบต.พันนา อ.สว่างแดนดิน
อบต.โคกสี อ.สว่างแดนดิน
อบต. ตาลโกน อ.สว่างแดนดิน
อบต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน
ภาคบ่าย(13.30-17.00 น.)
อบต.ทรายมูล อ.สว่างแดนดิน
อบต.โพนสูง อ.สว่างแดนดิน
อบต.ตาลเนิ้ง อ.สว่างแดนดิน
อบต.บ้านถ่อน อ.สว่างแดนดิน
25/11/51 ภาคเช้า (09.00-12.00น.)
อบต.หนองแปน อ.เจริญศิลป์
อบต.เจริญศิลป์ อ.เจริญศิลป์
อบต.ม่วง อ.บ้านม่วง
อบต.มาย อ.บ้านม่วง
ภาคบ่าย (13.30-17.00 น.)
อบต.ห้วยหลัว อ.บ้านม่วง
อบต.บ้านเหล่า อ.เจริญศิลป์
อบต.บ่อแก้ว อ.บ้านม่วง
อบต.หนองกวั่ง อ.บ้านม่วง
26/11/51 ภาคเช้า (09.00-12.00 น.)
อบต.ดงหม้อทอง อ.บ้านม่วง
อบต.โนนสะอาด อ.บ้านม่วง
อบต.นาแต้ อ.คำตากล้า
อบต.แพค อ.คำตากล้า
ภาคบ่าย (13.30-17.00 น.)
อบต.ดงหม้อทองใต้ อ.บ้านม่วง
อบต.ดงเหนือ อ.บ้านม่วง
อบต.คำตากล้า อ.คำตากล้า
อบต.หนองบัวสิม อ.คำตากล้า
27/11/51 ภาคเช้า(09.00-12.00น.)
อบต.กุดเรือคำ อ.วานรนิวาส
อบต.ธาตุ อ.วานรนิวาส
อบต.นาซอ อ.วานรนิวาส
อบต.หนองแวง อ.วานรนิวาส
ภาคบ่าย(13.30-17.00น.)
อบต.อินแปลง อ.วานรนิวาส
อบต.ศรีวิชัย อ.วานรนิวาส
อบต.หนองสนม อ.วานรนิวาส
อบต.หนองแวงใต้ อ.วานรนิวาส
1/12/51 ภาคเช้า (09.00-12.00น.)
อบต.ไร่ อ.พรรณานิคม
อบต.สว่าง อ.พรรณานิคม
อบต.พังโคน อ.พังโคน
อบต.ไฮหย่อง อ.พังโคน
ภาคบ่าย (13.30-17.00 น.)
อบต.พรรณา อ.พรรณานิคม
อบต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม
อบต. ม่วงไข่ อ.พังโคน
อบต. แร่ อ.พังโคน
2/12/51 ภาคเช้า(09.00-12.00 น.)
อบต.ท่าก้อน อ.อากาศอำนวย
อบต.สามัคคี อ.อากาศอำนวย
อบต.อากาศ อ.อากาศอำนวย
อบต.โพนแพง อ.อากาศอำนวย
ภาคบ่าย (13.30 – 17.00 น.)
อบต.นาฮี อ.อากาศอำนวย
อบต.โพนงาม อ.อากาศอำนวย
อบต.วาใหญ่ อ.อากาศอำนวย
อบต.บะหว้า อ.อากาศอำนวย
3/12/51 ภาคเช้า(09.00-12.00น.)
อบต.กุสุมาลย์
อบต.นาเพียง
อบต.นาโพธิ์
อบต.อุ่มจาน
4/12/51 ภาคเช้า(09.00-12.00 น.)
อบต.เชียงสือ
อบต.นาแก้ว
อบต.บ้านแป้น
อบต.บ้านโพน