User Name : Password : | New Member |Home
Search
 
  ชื่อ :  ศ.นพ.ประเวศ วะสี ตำแหน่ง   ราษฎรอาวุโส
รายละเอียด :
ศ.นพ.ประเวศ วะสี

เกิดเมื่อ วันที่ 5 สิงหาคม 2474 ณ บ้านเลขที่ ค 103 ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี เป็นบุตรคนที่ 4 ในจำนวน 5 คน ของ นายคลาย - นางกิม วะสี

ภรรยาคือ รศ.พญ.จันทพงษ์ วะสี แห่งคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุตร 2 คน คือ นายอรัญ วะสี และ นฎา วะสี

มีหลานแล้วคือ ด.ช.ปราย วะสี

ประวัติการศึกษา

มูล 2480-2481 โรงเรียนวัดเหนือ กาญจนบุรี
ประถมศึกษา 2482-2485 โรงเรียนประชาบาล ตำบลเกาะสำโรง
มัธยมศึกษา 2485-2490 โรงเรียนประจำจังหวัด กาญจนบุรี
เตรียมอุดมศึกษา 2490-2492 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
เตรียมแพทย์ศาสตร์ 2492-2494 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
แพทยศาสตร์ 2494-2498 มหาวิทยาลัยมหิดล (เดิม - มหาวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์)
แพทย์ประจำบ้าน 2498-2500 ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โลหิตวิทยา (Ph.D.) 2500-2503 มหาวิทยาลัยโคโลราโด ประเทศสหรัฐอเมริกา
พันธุศาสตร์ 2503-2504 มหาวิทยาลัยลอนดอน ประเทศอังกฤษ

รางวัลและเกียรติยศ

ปี 2498 รางวัลเหรียญทองในฐานะที่ได้คะแนนเป็นที่ 1 ตลอดหลักสูตร
ปี 2500 ได้รับพระราชทานทุนส่วนพระองค์และทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล" ไปศึกษาต่างประเทศ
ปี 2512 รางวัลเจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี ในฐานะครูแพทย์ที่ดี เป็นคนแรกของคณะฯ
ปี 2524 รางวัลแมกไซไซ สาขาบริการรัฐ
ปี 2526 รางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น ประจำปี 2526
ปี 2528 บุคคลดีเด่นของชาติ สาขาการแพทย์ ได้รับเหรียญดุษฎีมาลา เข็มศิลปวิทยา
ปี 2531 นักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปี 2533 เหรียญเชิดชูเกียรติ Tobacco and Health ขององค์การอนามัยโลก (WHO)

รวมทั้งได้รับรางวัลบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรมทางการศึกษา (Comminins UNESCO) จากคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยยูเนสโก

เครื่องราชอิสริยาภรณ์ที่ได้รับ

มหาวชิรมงกุฎ (ม.ว.ม.)
มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก (ม.ป.ช.)
ทุติยจุลจอมเกล้าวิเศษ

ประวัติรับราชการ

เมษายน 2504 อาจารย์โท ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล
ตุลาคม 2506 อาจารย์เอก
พฤษภาคม 2515 อาจารย์ชั้นพิเศษ
ธันวาคม 2519 ศาสตราจารย์
30 กรกฎาคม 2527 – ปัจจุบัน ศาสตราจารย์ ระดับ 11
24 ธันวาคม 2522 - 2526 รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาและวางแผน มหาวิทยาลัยมหิดล
1 ตุลาคม 2528 - 30 ตุลาคม 2530 หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร๎ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
กุมภาพันธ์ 2527 - มีนาคม 2530 ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
11 มีนาคม 2530 - ปัจจุบัน ที่ปรึกษาศูนย์ประสานงานทางการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข

ประธานและรองประธานหรือกรรมการขององค์กรต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมูลนิธิและสถาบันทางวิชาการอื่นรวมกว่า 60 ชุด อาทิ….

ประธานสถาบันวิจัยสาธารณสุขไทย (พ.ศ. 2536), ประธานมูลนิธิไทย, ประธานคณะกรรมการวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ แผนกแพทยศาสตร์ มูลนิธิ “อานันทมหิดล” และกรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์, ประธานมูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ, ประธานคณะอนุกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการหลักการจัดตั้งราชวิทยาลัยครุศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, ประธานคณะทำงานด้านการพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อการผลิตยาทางอุตสาหกรรมองค์การเภสัชกรรม, คณะกรรมการสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติและคณะอนุกรรมการต่าง ๆ, ประธานคณะอนุกรรมการอำนวยการส่งเสริมการวิจัยการศึกษาแห่งชาติ, ประธานกรรมการวิชาการมูลนิธิรางวัลมหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์, คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการการศึกษา การศาสนา และการวัฒนธรรม กระทรวงศึกษาธิการ, คณะกรรมการอำนวยการโครงการปฏิรูประบบบริการสาธารณสุขแห่งชาติ (National ฯลฯ Steering Committer) กระทรวงสาธารณสุข, ประธานคณะกรรมการอำนวยการสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (สทพ.)

เสนอผลงานทางวิชาการในลักษณะบรรยายหรือประชุมกลุ่มในต่างประเทศกว่า 50 ครั้ง

ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารต่างประเทศ 133 เรื่อง

ตีพิมพ์บทความทางวิชาการในวารสารไทย 60 เรื่อง

เขียนบทความทางวิชาการและเรื่องต่าง ๆ 140 เรื่อง

เขียนบทความทั่วไปจำนวนมาก

ที่สำคัญคือเป็นนักวิพากษ์วิจารณ์และให้สติสังคมที่มีความแหลมคม และสร้างสรรค์ ต่อเนื่องมานับสิบปี โดยที่ไม่ได้ฝักใฝ่การเมือง เพียงมุ่งหวังทำหน้าที่ “ราษฎรที่กระตือรือร้น” อันเป็นปัจจัยสำคัญของสังคมประชาธิปไตย

ความที่เป็นผู้สูงอายุ จึงได้รับสมญาจากลูกศิษย์ลูกหา และแพร่ต่อมายังสื่อมวลชนว่า “ราษฎรอาวุโส” มาเป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว

ที่มาของตำแหน่ง ราษฎรอาวุโส

ครูพิภพ ธงไชย ผู้จัดการมูลนิธิเด็ก และที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) ให้ข้อมูลย้อนไปถึงกลุ่ม พลเมืองอาวุโส ซึ่งก่อตั้งขึ้นด้วยความห่วงใยบ้านเมือง โดย ศ.น.พ.ประเวศ วะสี และผู้อาวุโสอีกหลายท่านที่รวมตัวระดมความคิดเห็นพยายามหาทางออกให้ผู้มีอำนาจ เป็นทางออกอันจะมีคุณต่อสังคมไทย

ทั้งนี้เวลานั้นเป็นช่วงหลังปฏิวัติของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (รสช.)

การประชุมครั้งแรกมีขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในรูปสภาผู้สูงอายุ ปัญญาชนอาวุโสผู้เป็นที่เคารพในบ้านเมืองเข้าร่วมประชุม อาทิ น.พ.เสม พริ้งพวงแก้ว ศ.นิคม จันทรวิฑูร อ.ศรีสว่าง พั่ววงศ์แพทย์ ศ.เสน่ห์ จามริก อ.สุลักษณ์ ศิวรักษ์ อ.ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม

ต่อมาถึงวิกฤตการณ์พฤษภาทมิฬ พ.ศ.2535 พลเมืองอาวุโสร่วมกันเสนอแนะความคิดเห็น ซึ่งไม่ใช่การเคลื่อนไหวใช้ความรุนแรงหรือฝักใฝ่ทางการเมือง บทบาทของพลเมืองอาวุโสจึงชัดเจนขึ้น

ครั้งนั้นพลเมืองอาวุโส 3 ท่าน คือ ศ.เสน่ห์ ศ.น.พ.ประเวศ และ ศ.ระพี สาคริก ออกแถลงการณ์ร่วมกันเพื่อความสมานฉันท์ของชาติ สื่อมวลชนเลือกคำ ราษฎรอาวุโส มาใช้ในปรากฏการณ์นี้

สรุปคือ ราษฎรอาวุโส เป็นภาษาข่าวของหนังสือพิมพ์ที่ตั้งขึ้น มิได้จำกัดว่ามีใครบ้าง แต่ภาพโดยรวมของราษฎรอาวุโสคือบุคคลที่มีบทบาทวิพากษ์วิจารณ์ ชี้แนวทางการบริหารบ้านเมืองอันชอบธรรมต่อประชาชนให้แก่ผู้มีอำนาจ มองย้อนไปในอดีต

ครูพิภพกล่าวว่าคำว่าราษฎรอาวุโส เป็นเช่นกันกับคำที่สื่อมวลชลใช้ในช่วงเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 คือปัญญาชน โดยคนหนึ่งที่หมายถึงคือ อ.สุลักษณ์ หรือ ส. ศิวรักษ์ องค์ประกอบสำคัญที่ทำให้ผู้ที่ได้รับยกย่องเป็นปัญญาชนเป็นที่ยอมรับจากสังคมคือความดีที่สั่งสมมา และการนำเสนอแนวคิดเพื่อส่วนรวมโดยไม่มีประโยชน์ใดๆ แอบแฝง คำว่า ราษฎรอาวุโส ในแวดวงสื่อมวลชน นักวิชาการ นักพัฒนาองค์กรเอกชนพร้อมใจใช้เรียกขานบุคคล

ที่เห็นได้ชัดเจนว่าดำรงตนเป็นผู้ที่มีคุณประโยชน์ต่อประเทศ โดยเฉพาะในด้านการพัฒนาชนบท การพัฒนาชุมชน และการให้ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมตามแต่สถานการณ์ เป็นกลุ่มบุคคลที่หวังดีต่อชาติบ้านเมืองโดยไม่มีกฎหมายมารองรับ แต่ด้วยวัตรปฏิบัติของท่านที่มีมาแต่อดีต และข้อคิดความเห็นที่เป็นแนวทางชี้แนะให้แก่ผู้มีอำนาจทั้งหลายในฐานะผู้ผ่านโลกผ่านชีวิตมามาก

 


select * from tblwebboardans where TypeAnswer ='03' and TopicId ='00003' order by AnswerId desc
1146:Table 'dbruamduay.tblwebboardans' doesn't exist