เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


สรุปยอดอุบัติเหตุวันปีใหม่533ครั้ง ตาย78

สรุปยอดอุบัติเหตุวันปีใหม่ 533 ครั้ง ตาย 78 ราย เจ็บอีก 583 คน ผ่านมา 6 วัน อุบัติเหตุ 2,884 ครั้ง ตาย 315 ราย เจ็บ 3,037 คน ตราดครองแชมป์
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โดยหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย แถลงข่าวสถิติอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2556 โดยกรมป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย รวบรวมสถิติอุบัติเหตุทางถนนประจำวันที่ 1 มกราคม 2556 ซึ่งเป็นวันที่หกของการรณรงค์ “ก้าวสู่ปีใหม่อย่างปลอดภัย ร่วมใจลดอุบัติเหตุ” ได้เกิดอุบัติเหตุ 533 ครั้ง (ปี 2555 เกิด 562 ครั้ง) ลดลง 29 ครั้ง ร้อยละ 5.16 ผู้เสียชีวิต 78 ราย (ปี 2555 เสียชีวิต 77 ราย) เพิ่มขึ้น 1 ราย ร้อยละ 1.30 ผู้บาดเจ็บ 583 คน (ปี 2555 บาดเจ็บ 600 คน) ลดลง 17 คน ร้อยละ 2.83 จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 27 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ อ่างทอง 8 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ นครศรีธรรมราช 28 คน

โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เมาแล้วขับ ร้อยละ 46.90 ขับรถเร็ว ร้อยละ 20.45 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 82.28 พฤติกรรมเสี่ยงที่ก่อให้เกิดการบาดเจ็บและเสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ ไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 24.96 ส่วนใหญ่เกิดในเส้นทางตรง ร้อยละ 60.41 บนทางหลวงแผ่นดิน ร้อยละ 35.08 ถนน อบต./หมู่บ้านร้อยละ 34.90 ช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เวลา 00.01 - 04.00 น. ร้อยละ 26.27 ผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่ อยู่ในกลุ่มวัยแรงงาน ร้อยละ 54.16 ทั้งนี้ ได้จัดตั้งจุดตรวจหลัก2,349 จุด เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน 68,406 คน เรียกตรวจยานพาหนะ 718,489 คัน มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 104,665 ราย โดยมีความผิดฐานไม่มีใบขับขี่มากที่สุด 30,058 ราย รองลงมา ไม่สวมหมวกนิรภัย 28,722 ราย

สรุปอุบัติเหตุทางถนนรวม 6 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 ธ.ค. 55 - 1 ม.ค. 56 ได้เกิดอุบัติเหตุรวม 2,884 ครั้ง เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาในช่วงเทศกาลปีใหม่ในปี 2555 เกิด 2,856 ครั้ง เพิ่มขึ้น 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 0.98 ผู้เสียชีวิตรวม 332 ราย ขณะที่ปี 2555 เสียชีวิต 315 ราย เพิ่มขึ้น 17 ราย คิดเป็นร้อยละ 5.40 ผู้บาดเจ็บรวม 3,037 คน ส่วนปี 2555 บาดเจ็บ 3,116 คน ลดลง 79 คน เป็นร้อยละ 2.54 จังหวัดที่ไม่เกิดอุบัติเหตุตลอดช่วง 6 วัน ได้แก่ ตราด ส่วนจังหวัดที่ไม่มีผู้เสียชีวิตในช่วง 6 วัน รวม 7 จังหวัดได้แก่ น่าน อุตรดิตถ์ หนองคาย ตราด นครนายก พังงา และระนอง จังหวัดที่เกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 123 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุด ได้แก่ นครปฐม 16 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสะสมสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ 128 คน

ด้านนายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กล่าวว่า ในวันนี้ประชาชนบางส่วนยังอยู่ระหว่างเดินทางกลับ ศปถ. ได้สั่งการให้จังหวัดปรับแผนรองรับการเดินทางกลับของประชาชน มุ่งเน้นการสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถ ใช้ถนนเดินทางโดยสวัสดิภาพ พร้อมเพิ่มความเข้มข้นในการจัดตั้งจุดตรวจบนถนนสายหลัก เข้มงวดผู้ขับขี่ที่ขับรถเร็ว เมาแล้วขับ และการหลับใน สำหรับจังหวัดที่เป็นเส้นทางหลักไป