เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลบ้านคลอง

คุณเทียน คงกรุด นายก อบต. บ้านคลอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก สถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในเขตตำบลบ้านคลอง ตั้งแต่ต้นปี 2550 พบผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกในเขตตำบลบ้านคลอง 8 ราย คิดเป็น 87.74 ต่อแสนประชากร ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์ผู้ป่วยไข้เลือดออก ไม่ควรเกิด 50 ต่อแสนประชากร) นับ ว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญยิ่ง ประกอบกับตำบลใกล้เคียงก็มีการระบาดของโรคอย่างต่อเนื่องทั้งปีซึ่งเอื้อ ต่อการเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเป็นชุมชนเมืองที่อยู่ใกล้เขตเทศบาลซึ่งมีการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก โดยในปี 2551 พบผู้ป่วยที่เป็นไข้เลือดออกในเขตตำบลบ้านคลองแล้ว 10 ราย คิดเป็นร้อยละ 109.68 ต่อแสนประชากร ซึ่งถือว่าสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน (เกณฑ์ผู้ป่วยไข้เลือดออกไม่ควรเกิน 50 ต่อแสนประชากร) โดยพบว่ามีผู้ป่วยมากที่สุดที่หมู่ 4 ตำบลบ้านคลอง คือ มีผู้ป่วยจำนวน 6 ราย จึงคาดการณ์ได้ว่าช่วงเดือนพฤษภาคม-กันยายน 2552 น่าจะมีการระบาดของโรครุนแรงมากขึ้นหากไม่มีการควบคุมพาหะนำโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ทาง อบต.บ้านคลอง อ.เมืองพิษณุโลก จึงร่วมกับสถานีอนามัยตำบลบ้านคลอง โดย นายบุญส่ง เมฆพรประเสริฐ หัวหน้าสถานีอนามัยตำบลบ้านคลอง กลุ่มอาสาสมัครประจำตำบลบ้านคลอง และโรงเรียนวัดยางมีมานะวิทยา จัด “โครงการรณรงค์ควบคุมและป้อง กันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2552” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการลดอัตราป่วยโรคไข้เลือด ออกจนไม่เป็นปัญหาสาธารณสุขของตำบล และอำเภอ โดยให้ประชา ชนทุกคนมีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง ไม่ป่วยและเสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก

ส่วนด้านการดำเนินงานนั้นจะดำเนินการภายในโรงเรียน วัด และศูนย์สุขภาพชุมชน โดยจะทำการกำจัดลูกน้ำและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและไม่ให้พบลูกน้ำเลย (ค่า container index = 0) ในสถานที่ราชการ และศาสนสถานดังนี้ คือ ศูนย์สุขภาพชุมชน 1 แห่งโรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง และวัด 4 แห่ง โดยจะมีการกำจัดลูกน้ำและลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในหมู่บ้านชุมชน จำนวน 5 หมู่บ้านในตำบลบ้านคลองที่มีความเสี่ยงโรค โดยพยายามให้แต่ละหมู่บ้านชุมชนมีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายไม่เกินร้อยละ 10 ของหลังคาเรือน (house index ไม่เกินร้อยละ 10) ซึ่งในการควบคุมโรคไข้เลือดออกนั้น ทาง อสม.จะเริ่มทำการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ย. 52 พร้อมทั้ง มีการรณรงค์ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายพร้อมกันทั้งตำบล บ้านคลองในสัปดาห์รณรงค์จำนวน 3 ครั้ง โดยครั้งที่ 2 วันที่ 16-20 พ.ค. 52 และครั้งที่ 3 วันที่ 16-20 ก.ค. 52 จากนั้นจะมีการติดตามการเฝ้าระวัง ควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชนทุกหลังคาเรือนในเขตรับผิดชอบของสถานีอนามัยตำบลบ้านคลองตั้งแต่เดือน ก.พ.-ก.ย. 52

สำหรับมาตรการในการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกนั้นจะดำเนินการโดยแบ่งเป็น 5 วิธี คือ ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยการปิดภาชนะเก็บน้ำด้วยฝาเก็บ 2 ชั้น โดยเสริมผ้ามุ้ง ผ้าขาว หรือพลาสติก คว่ำภาชนะที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อไม่ให้เป็นที่กักขังน้ำและเผา ฝัง ทำลาย หรือกลบทิ้งเศษวัสดุที่อาจเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายได้ ด้านการกำจัดลูกน้ำยุงลาย โดยทำการคว่ำ เผา ฝังเศษภาชนะต่าง ๆ ที่มีลูกน้ำยุงลาย และใช้สารเคมีฆ่าลูกน้ำ เช่น ทรายอะเบท น้ำส้มสายชู ผงซักฟอก เกลือ นอกจากนี้ยังมีการทำลายยุงตัวเต็มวัยโดยการฉีดพ่นเคมีกำจัดยุงด้วยวิธีการพ่นสารเคมีฝอยละอองกำจัด ลูกน้ำยุงลายตัวแก่ก่อนเปิดเทอมแต่ละเทอมในโรงเรียนประถมศึกษา พ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำยุงลายตัวแก่กรณีเกิดโรคในพื้นที่ การลด Man Mosquito Contact โดยนอนในมุ้ง หรือนอนในมุ้งที่ชุบน้ำยาฆ่ายุง และใช้ยากันยุง

นอกจากนี้ในการควบคุมยุงพาหะนำโรคนั้นจะมีการประสานแผนการควบคุมโรคในโรงเรียนกับผู้บริหาร และบุคลากรในโรงเรียน กำหนดกิจ กรรมควบคุมยุงลายในโรงเรียน สนับสนุนสื่อความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือด ออกแก่ ครู นักเรียน และสนับสนุนสารกำจัดลูกน้ำยุงลายแก่โรงเรียนต่าง ๆ พร้อมกันนี้ยังมีการควบคุมในชุมชน โดยใช้สื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนร่วมมือในการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย เช่น ทางหอกระจายข่าว รถ ประชาสัมพันธ์และให้การศึกษา โดยเน้นการป้องกันและควบคุมโรค จัดสัปดาห์รณรงค์ การควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน ช่วงก่อนการระบาดและช่วงการ แพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนให้รู้วิธีป้องกันโรคไข้เลือดออก พร้อมทั้งใช้ระเบียบ ข้อบังคับการปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วย พ.ร.บ.สาธารณสุข เหตุรำคาญที่เกิดจากลูกน้ำและยุงลาย หากหลัง คาเรือนใดไม่ให้ความร่วมมือ และมีการสอบสวนการแพร่ระบาดและสำรวจแหล่งแพร่โรค ควบคุมการระบาดของ โรคด้วยการทำลาย/ลดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พ่นสารเคมีในท้องที่ที่มีการระบาด ซึ่งโครงการดังกล่าวจะสามารถช่วยลดอัตราป่วยและขจัดยุงลายซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของไข้เลือดออกได้เป็นอย่างดี


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com