เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


จังหวัดอุดรธานีจัดพิธีมอบมอบเงินพระราชทาน “กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี”

ณ ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อาคาร 1 ชั้น 2 ทางจังหวัดอุดรธานีจัดพิธีมอบกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยมีหัวหน้าภาคส่วน ประชาชนเข้าร่วมงานอย่างมากมาย และในครั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีมาเป็นประธานในการเปิดงานและมอบเงินพระราชทาน “กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” โดยกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถที่ทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ เป็นเงินขวัญถุงให้แก่หมู่บ้าน ชุมชน ที่มีความเข้มแข็ง ในการดำเนินงานต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด เพื่อเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวแก่ประชาชน ตลอดจนเป็นสัญลักษณ์ของความห่วงใยที่ “ แม่ของแผ่นดิน ” ซึ่งมีต่อพสกนิกรตลอดมา โดยกองทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นกองทุน สำหรับป้องกัน เฝ้าระวัง และแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน เป็นศูนย์ร่วมของความสามัคคี ความเสียสละ และการแสดงออกซึ่งการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง เป็นกองทุนสำหรับส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาแบบพอเพียงในด้านการสร้างภูมิคุ้มกันของหมู่บ้าน ชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2547 โดยจังหวัดอุดรธานีมีหมู่บ้าน ชุมชน ในพื้นที่เข้ารับพระราชทานเงินกองทุนถึงปัจจุบันแล้วทั้งสิ้น 195 หมู่บ้าน แยกเป็น ปี พ.ศ. 2547 111หมู่บ้าน ปี พ.ศ. 2548 28 หมู่บ้าน ปีพ.ศ. 2549 23 หมู่บ้าน ปี 2550 24 หมู่บ้าน และในปี 2551 นี้อีกจำนวน 16 หมู่บ้าน
นายอำนาจ ผการัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติทีได้มาเป็นประธานในพิธีมอบเงินพระราชทาน “กองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุดรธานี” ต้องอขแสดงความยินดีกับหมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี พ.ศ. 2551 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงวาชุมชน/หมู่บ้านมีความเข้มแข็งเป็นที่ยอมรับของสังคม และเป็นที่ทราบกันว่า ยาเสพติดเป็นภัยร้ายที่ทำลายทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม ลความมั่นคงของชาติ จำเป็นที่เราต้องประสานร่วมมือร่วมใจกันป้องกันและแก้ไขปัญหา จากการที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทรงพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ เพื่อไปใช้ประโยชน์แก่ราษฎรอาสาที่เป็นพลังแผ่นดินป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ต่างๆ ทั่วประเทศนับว่าเป็นพระราชปณิธานของพระองค์ท่านอย่างแท้จริง ที่ทรงต้องการให้ปัญหายาเสพติดหมดสิ้นไปจากแผ่นดินไทยจึงถือว่า “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” มีความสำคัญคือ เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินถือเป็นเงินขวัญถุง เป็นเงินแห่งกองทุนแห่งน้ำใจและความเสียสละของคนในชุมชน เพ่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและสานต่อให้เจริญงอกงาม และเป็นทุนทางสังคมของหมู่บ้าน/ชุมชนมีความสามัคคี เป็นศูนย์รวมจิตใจเพ่อสังคมให้คนฝนชุมชนทำประโยชน์ร่วมกัน เมื่อได้รับเงินขวัญถุงพระราชทาน ถือว่าชุมชน หมู่บ้านได้รับเงินอันศักดิ์สิทธิ์และเป็นศิริมงคล คนในหมู่บ้าน ชุมชนจะต้องร่วมกันระดมทุนเพิ่มขึ้นและนำมาใช้ในกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้เกิดผลสำเร็จตามพระราชประสงค์ของพระองค์ท่านต่อไป


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com