เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


สวนมะม่วงอาจารย์ศิลป์ชัยผู้นำเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดพิษณุโลก

สวนมะม่วงอาจารย์ศิลป์ชัยผู้นำเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดพิษณุโลก นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ เกิดที่บ้านเลขที่ 114 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าฬ่อ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร บิดามารดา มีอาชีพทำไร่และรับจ้างส่งสินค้าโดยใช้เกวียนบรรทุกระหว่างบ้านท่าฬ่อ ป่ามะคาบ เนินกุ่ม สามแยกดงหมี และบ้านสากเหล็ก หลังจากเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 แล้วได้ไปฝึกงานซ่อมรถยนต์ที่อู่เนรมิตรยนต์ อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ฝึกงานอยู่ 2 ปี ช่วงระยะเวลานั้นจังหวัดนครสวรรค์ขาดแคลนครู จึงเปิดรับผู้ที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 บรรจุเข้ารับราชการครู ก็ลองไปสอบแข่งขันกับเขาดูบ้าง โดยพื้นฐานที่เป็นคนเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี จึงสามารถสอบบรรจุเข้ารับราชการครูได้ โดยไปสอนอยู่ที่โรงเรียนวัดวังแรต ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2510 และได้ย้ายไปอยู่ที่โรงเรียนวัดเกาะแก้วพิสดาร ตำบลห้วยร่วม อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในปี พ.ศ. 2514 และได้สมรสกับนางอารีย์ ตระกูลทิพย์ ซึ่งรับราชการครูที่โรงเรียนเดียวกัน เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2519 สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรพิเศษวิชาการศึกษา ( พ.กศ. ) วันที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2520 สอบไล่ได้ประกาศนียบัตรประโยคครูพิเศษมัธยม ( พ.ม. ) และวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2526 ได้รับปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต วิชาเอก บริหารการศึกษา จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช รุ่นที่ 1 การศึกษาวิชาครู ตั้งแต่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการนั้นศึกษาด้วยตนเองมาตลอดจนถึงระดับปริญญาตรี และในวันที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2535 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทข้าราชการดีเด่น กลุ่มโรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ในปี พ.ศ. 2525 ได้มาซื้อที่ดิน 10 ไร่ ในเขตหมู่ที่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ด้วยใจรักในการเพาะปลูกพันธุ์ไม้ต่าง ๆ เป็นทุนเดิมอยู่แล้ว เมื่อมีที่ดินเป็นของตนเองแปลงแรก จึงได้นำพันธุ์มะม่วงที่เพาะจากเมล็ดมาปลูกทิ้งไว้ และให้ชาวบ้านในระแวกนั้นทำการปลูกพืชไร่ คือถั่ว ข้าวโพด และให้ช่วยดูแลรักษามะม่วงที่ปลูกไว้ให้ด้วยในช่วงเวลาที่ยังรับราชการครูอยู่ที่ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ในวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2529 จึงได้ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนบ้านวังขวัญ ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ทั้ง 2 คน ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2530 ได้เริ่มปลูกมะม่วงพันธุ์น้ำดอกไม้ เบอร์ 4 เขียวเสวย ฟ้าลั่น เพชรบ้านลาด อย่างเป็นxxส่วน ระยะปลูก 5 X 5 เมตร (ปลูกระยะชิด เพราะมีพื้นที่ค่อนข้างน้อย และยังเป็นเนินสูง ดินลูกรัง) ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาก็ได้ใช้ชีวิตชาวสวนมะม่วงควบคู่กับการทำงานราชการครูในปัจจุบัน วันที่ 19 มีนาคมพ.ศ. 2532 ได้ก่อตั้งชมรมผู้ปลูกมะม่วงอำเภอเนินมะปรางขึ้น และได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วงอำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบัน และใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2547 ก็ได้เกษียณอายุด้วยตนเองมาทำสวนมะม่วงเต็มตัว
สวนมะม่วง อาจารย์ศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ ปัจจุบันปลูกมะม่วงในพื้นที่ทั้งหมด 45 ไร่ ได้รับผลผลิตแล้ว 33 ไร่

- พันธุ์น้ำดอกไม้ เบอร์ 4 7 ไร่
- พันธุ์ฟ้าลั่น 10 ไร่
- พันธุ์เพชรบ้านลาด 6 ไร่
- เขียวเสวย 2 ไร่
- น้ำดอกไม้สีทอง 8 ไร่

รวมผลผลิตโดยรวมประมาณ 49 ตัน
สวนมะม่วงอาจารย์ศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ อยู่ที่ 694 หมู่ที่ 4 ตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก
อาจารย์ศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ เป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งชมรมผู้ปลูกมะม่วงอำเภอเนินมะปราง

ประวัติการดำเนินการก่อตั้งชมรมผู้ปลูกมะม่วงอำเภอเนินมะปราง
จุดเริ่มต้นของการคิดตั้งชมรมฯ เดิมเกษตรกรชาวสวนมะม่วงต่างคนต่างทำ ทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ และเมื่อมีผลผลิตแล้วต่างคนก็ต่างขาย ทำให้เกิดปัญหาการตัดราคาขายผลผลิต เพื่อให้ของตนเองขายได้ โดยไม่ได้นึกถึงต้นทุนการผลิตและเพื่อนชาวสวนคนอื่น จึงเกิดความเดือดร้อนขึ้น เลยเกิดความคิดขึ้นมาว่า พวกเราชาวสวนน่าจะมีการพูดคุยกันถึงปัญหาต่าง ๆ ทั้งด้านการผลิตและการจำหน่าย จึงได้รวบรวมชาวสวน จำนวน 14 คน มาพูดคุยปรึกษาหารือทำความเข้าใจกัน และตกลงรวมกลุ่มกันตั้งเป็นชมรมขึ้น ให้ชื่อว่า “ ชมรมผู้ปลูกมะม่วงเนินมะปราง “ ผู้ร่วมก่อตั้งชมรมฯ ทั้ง 14 คน มีมติให้ นายศิลป์ชัย ตระกูลทิพย์ เป็นประธานชมรมฯ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2532 ชมรมผู้ปลูกมะม่วงเนินมะปราง ตั้งอยู่บ้านเนินมะปราง เลขที่ 420 หมู่ 4 ต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก 65190 ปัจจุบันมีสมาชิกทั้งหมด 84 คน พื้นที่ปลูกมะม่วง 2,579 ไร่
ระบบสหกรณ์ คือ คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการ เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยยึดหลักประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนต้องช่วยกันคิด ช่วยกันทำ ช่วยกันค้นคว้าหาความรู้ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ตลอดจนมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อปรับปรุงการดำเนินการในปีต่อไป
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.ส่งเสริมการรวมกลุ่มและนำระบบสหกรณ์มาแก้ปัญหาของสมาชิก
2.ส่งเสริมและเผยแพร่วิชาการเกษตร ให้แก่สมาชิกชมรมฯ และบุคคลอื่นที่สนใจ
3.ส่งเสริมความรู้ในด้านการผลิตให้มีคุณภาพเพื่อการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4.รวบรวมและให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารการเกษตรและอื่น ๆ
5.จัดหาวัสดุการเกษตรที่สมาชิกต้องการมาจำหน่ายให้ในราคาที่เป็นธรรมแก่สมาชิกและเกษตรกรรายอื่น
6.รวบรวมผลผลิตทางการเกษตรมาจัดการขาย
7.ส่งเสริมการแปรรูปผลผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิตทางการเกษตร
8.จัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก

คุณศิลป์ชัย ศิลป์ชัย ประธานชมรมผู้ปลูกมะม่วง อำเภอเนินมะปราง ได้บอกเทคนิคในการผลิตมะม่วงเพื่อส่งออก

เทคนิคการห่อมะม่วง การห่อผลมะม่วง จะเน้นเฉพาะมะม่วงน้ำดอกไม้เบอร์ 4 และมะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง

วัตถุประสงค์ในการห่อ
1. แก้ไขการถูกขีดข่วนจากลม
2. ทำให้ผลผลิตมีผิวสวย
3. ป้องกันแมลงและโรค

การห่อจะมี 2 แบบแล้วแต่เงื่อนไขของบริษัท

1. การห่อด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ ให้ทำถุงห่อเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน จะช่วยทำให้ไม่ต้านลม ถ้าทำเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะต้านลม ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายแก่ผลผลิตได้ เมื่อมีลมพัดแรง

2. การห่อด้วยถุงคาร์บอน เมื่อจะห่อให้พับมุมคล้ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน
โดยจะเริ่มห่อตั้งแต่ความยาวผล 12 ซ.ม. ขึ้นไป ถ้าห่อเล็กกว่านั้นจะร่วงและลูกไม่โต

3. ระยะเวลาห่อจนถึงเวลาเก็บเกี่ยว จะใช้เวลา 1 – 1 1/2 เดือน

4. การใช้งาน กระดาษหนังสือพิมพ์ จะใช้งานได้ครั้งเดียว การห่อด้วยถุงคาร์บอนจะใช้งานได้ 2 – 3 ครั้ง (ซึ่งต้นทุนจะอยู่ที่ 40 สตางค์/ใบ และขึ้นอยู่กับลักษณะใช้งาน/เก็บรักษา)

หมายเหตุ
- ถ้าห่อด้วยถุงคาร์บอน หากตกเกรดจะขายได้ราคาดี ในตลาดภายในประเทศกว่าไม่ห่อ

- การจ้างห่อ สวนของอาจารย์ศิลป์ชัย จะจ้างนักเรียนห่อในวันเสาร์-อาทิตย์ วันละ 130 บาท

สวนของสมาชิกกลุ่มชมรมผู้ปลูกมะม่วง อำเภอเนินมะปรางจะจ้างห่อ 100 ใบ คิดเป็นค่าจ้าง 125 บาท


การคัดมะม่วงเพื่อการส่งออก

- สมาชิกนำผลผลิตมารวมกัน ณ ลานคัดผลผลิตของชมรม

- นำผลผลิตมาคัดและตรวจสอบอีกครั้ง

ขายเป็นผลสดจะใช้ความแก่ 70 – 80 % และน้ำหนัก 280 – 350 กรัมต่อผล

ขายแช่แข็ง ความแก่ 80 – 90 % และน้ำหนัก 330 กรัม ต่อผล

ขั้นตอนการตรวจสอบ

1. ทดสอบความแก่โดยการนำมะม่วงลอยน้ำ หากจมน้ำแสดงว่าความแก่ใช้ได้ แล้วนำผ้าสะอาดเช็ดเบาๆ

2. เช็คน้ำหนักผล/นำหนักรวมของแต่ละลัง

หมายเหตุ
- จะมีการใช้หนังสือพิมพ์กรุลังและทุกชั้นเพื่อกันกระแทก


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย

ความเห็นที่ 0001
รายละเอียด ใช้โสมแดง กับมะม่วงส่งออก ไร้สารพิษ ดก ผิวสวย น้ำหนักดี ติดต่อกับผม ของแท้100%
084 8704387 วุฒินันท์ รับตัวแทนขายทั่วประเทศครับ
ผู้ตอบ วุฒินันท์
วันที่ - เวลา 2012-03-13 14:50:16

แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com