เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


หมอเผยโรคไตเป็นเพชฌฆาตเงียบคร่าชีวิตคนไทยจำนวนมาก

หมอเผยโรคไตเป็นเพชฌฆาตเงียบคร่าชีวิตคนไทยจำนวนมาก
พบคนไทยยังขาดความรู้-เข้าใจโรคไต รุกค้นหาผู้ป่วยโรคไตก่อนสายเกินแก้

พบคนไทยไม่ต่ำกว่าปีละ 15,000 ราย ป่วยด้วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่เป็นเพชฌฆาตเงียบ ตัวการที่ทำให้ภาครัฐต้องสูญเสียงบประมาณในการรักษาผู้ป่วยแต่ละคนโดยเฉลี่ยเดือนละ 20,000 บาท หรือกว่าปีละ 3,600 ล้านบาท เผยประเทศที่พัฒนาแล้วทั้งยุโรป สหรัฐอเมริกาต่างให้ความสำคัญกับโรคนี้ เร่งจัดการโครงการประมาณความชุกของโรคไตเพื่อเร่งหาแนวทางป้องกันลดการเกิดโรคไต
สมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินโครงการประเมินความชุกของโรคไตเรื้อรังในประเทศไทย ซึ่งเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความชุกของโรคไตเรื้อรังในกลุ่มประชากรไทย รวมทั้งสร้างความตระหนักและให้ความรู้แก่ประชาชนในการดูแลรักษาสุขภาพอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคไตเรื้อรัง โดยทำการเก็บข้อมูลใน 10 จังหวัด ใช้ตัวอย่าง 3,000 คน ดำเนินการโดยมีทีมอายุรแพทย์ สาขาโรคไตทั่วประเทศ โดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ศ.พญ.ลีนา องอาจยุทธ นายกสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยพร้อมด้วย พ.อ.หญิงร.ศ.ประไพพิมพ์ ธีรคุปต์ ประธานคณะอนุกรรมการวิจัยฯ พญ.อติพร อิงค์สาธิต หัวหน้าโครงการฯ และนายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ ร่วมแถลงข่าวสรุปผลงานของโครงการเพื่อประเมินความชุกของโรคเรื้อรังไตเรื้อรังในประชากรไทย ณ โรงเรียนวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่เก็บข้อมูลในกรุงเทพมหานครแห่งสุดท้ายของโครงการนี้
ศ.พญ.ลีนา กล่าวว่า เนื่องจากปัญหาของจำนวนผู้ป่วยและงบประมาณที่ใช้ในการรักษาผู้ป่วยสูงขึ้น นับว่าเป็นภาวะวิกฤตของประเทศ และภาระหนักของคนไทย และเมื่อปี 2550 เป็นปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทางสมาคมโรคไตฯ จึงได้จัดโครงการวิจัยเรื่องการประมาณความชุกของโรคไตวายเรื้อรังในประเทศไทยซึ่งเป็นครั้งแรกในประเทศไทยร่วมกับการวิจัยโรคไตระดับนานาชาติ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลพระชนมพรรษา 80 พรรษา พร้อมสำรวจความชุกของผู้ป่วยโรคเรื้อรังในประชากรไทยทั่วประเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องไตแก่ประชาชนทั่วไป และยังเป็นการปลุกกระแสให้คนไทย และบุคลากรทางการแพทย์ในทุกระดับเล็งเห็นถึงผลกระทบของโรคไตเรื้อรังที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตและสภาพเศรษฐกิจของประเทศ
“โครงการวิจัยดังกล่าวจะเป็นการค้นหาและคัดกรองเบื้องต้นของผู้ป่วยไต เพราะรูปแบบงานวิจัยที่เกิดขึ้นนี้นับว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยและยังได้ร่วมกับสมาคมโรคไตนานาชาติเพื่อจะช่วยปลุกระแส และสร้างความตื่นตัวให้ประชาชนชาวไทยหันมาให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพไตมากขึ้นและยังทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่กับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขทุกระดับโดยกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นการออกหน่วยตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตรวจปัสสาวะเพื่อคัดกรองโรคไตและการฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคไตให้แก่ประชาชนกว่า 3,000 คนใน 10 จังหวัดทุกภูมิภาคทั่วประเทศโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ”นายกสมาคมโรคไตฯกล่าว


พ.อ.หญิง.รศ.ประไพพิมพ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้ออกตรวจและสำรวจเพื่อหาตัวเลขของจำนวนประชากรที่เป็นโรคไตในภูมิภาคต่างๆ มีระยะเวลา 1 ปี เริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2550 ถึงมิถุนายน 2551 กิจกรรมดังกล่าวมีคณะทำงาน ทั้งแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์และอาสาสมัครจำนวนหนึ่ง ได้ทำการออกตรวจและสำรวจหาผู้ป่วยโรคไตทั้งหมด 20 หน่วย สำรวจโดยแบ่งออกเป็น 18 หน่วยสำรวจ ออกตรวจคนไข้ในต่างจังหวัดสำรวจหาผู้ป่วยโรคไตทั้งหมด 9 จังหวัดและอีก 2 หน่วยทำการตรวจในกรุงเทพฯ ซึ่งมีจังหวัดเข้าร่วมโครงการคือ ชลบุรี ลพบุรี พะเยา แพร่ ภูเก็ต สงขลา สกลนคร มหาสารคาม หนองบัวลำภู กรุงเทพฯ ผลการสำรวจพบว่า ยังมีประชากรจำนวนมากที่ยังเข้าไม่ถึงการตรวจ และรักษาภาวะโรคไตเนื่องจากยังไม่มีความรู้เรื่องโรคไต ในบางรายที่เริ่มเป็นก็ยังขาดความรู้เกี่ยวกับอาการของโรคคิดว่าจะเป็นตัวเองว่าเป็นโรคจึงไม่ได้เข้ารับการรักษา บางรายก็รักษาโดยวิธีแผนโบราณซึ่งจะใช้ยาสมุนไพรรักษาตามอาการ ซึ่งทำให้อาการของโรคไตยิ่งแสดงอาการรุนแรงมากขึ้น
พญ.อติพรกล่าวถึงผลการศึกษาว่า จากการออกหน่วยตรวจต่างจังหวัดทั้ง 9 แห่งที่ผ่านมาพบว่ามีประชากรที่สมัครเข้ารับการตรวจร่างกายทั้งสิ้น 2,833 คนใน 9 จังหวัดแรก หรือใน 18 หน่วยสำรวจที่ทำการศึกษา พบโรคไตในขั้นที่ต้องได้รับการรักษาประมาณ 20 % และในจำนวนนี้ไม่เคยเขบ้าถึงการรักษาคิดเป็น 88.4% เนื่องจากผู้ป่วยเหล่านี้ไม่ทราบว่าตนเองมีโรคไตซ่อนอยู่ ซึ่งเป็นไปตามทางโครงการที่คาดไว้ว่ายังมีประชากรส่วนหนึ่งในสังคมไทยเช่นเดียวกับในต่างประเทศทั้งในยุโรปและอเมริการวมทั้งเอเชีย ที่ยังไม่เข้าถึงการรักษา
“โครงการนี้จึงเป็นเหมือนโครงการนำร่องให้เราได้เห็นภาพปัญหาของโรคไตที่เกิดกับประชากรไทย และเป็นเหมือนคำมั่นสัญญาว่าบุคลากรทางการแพทย์และผู้เกี่ยวข้องต้องให้ความสำคัญและร่วมกันแก้ไขอย่างเร่งด่วน และจริงจังอย่างต่อเนื่อง เราควรต้องมองถึงการแก้ปัญหาสาธารณสุขในเชิงรุกมากขึ้น” พญ.อติพรกล่าว
ขณะที่นายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) กล่าวว่า รัฐบาลได้ให้ความสำคัญการขยายสิทธิให้ผู้ถือบัตรทองได้เข้าถึงการล้างไตทางหน้าท้องเพื่อให้ผู้ป่วยในระบบหลักประกันสุขภาพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยมีคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2550 เห็นชอบให้ขยายสิทธิประโยชน์ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้าย ในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ในเรื่องการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในกรณีที่สามารถหาไตบริจาคได้ รวมถึงการล้างไตทางหน้าท้องอย่างต่อเนื่อง ทั้งผู้ป่วยรายเก่าและผู้ป่วยรายใหม่
ทั้งนี้ สปสช.เริ่มให้บริการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2551 เพื่อป้องกันมิให้ผู้ป่วยและครอบครัวรับภาระค่าใช้จ่าย ค่ารักษาพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น และสร้างช่องทางในการเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึง ซึ่ง สปสช.ได้เริ่มให้บริการการล้างไตผ่านช่องท้อง ขณะนี้ให้มีหน่วยบริการให้บริการแล้วจำนวน 83 แห่งโดยเริ่มให้บริการตั้งแต่เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2551 ในโรงพยาบาล 23 แห่งทั่วประเทศ ระยะต่อมาได้เปิดให้บริการเพิ่มอีก 60 รพ.ทั่วประเทศตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2551 ที่ผ่านมา โดยจะขยายให้ครบ 100 รพ.ทั่วประเทศซึ่งจะครอบคลุมในทุกจังหวัด
รองเลขาธิการสปสช. กล่าวว่า นอกเหนือจากการรักษาพยาบาลแล้ว สปสช.ได้ให้ความสำคัญกับการป้องกันโรคด้วยซึ่งร้อยละ 70 ของผู้ป่วยไตวายที่กำลังรักษาตัวขณะนี้ทั่วประเทศ เกิดจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งมีผู้ป่วยประมาณ 10 ล้านคน จะต้องควบคุมอาการเพื่อไม่เกิดโรคแทรกซ้อนตามมา และขณะเดียวกันต้องไม่ให้มีผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นด้วย สปสช.จึงได้ดำเนินการจัดการโรคที่เป็นปัจจัยเสี่ยง โดยมีโครงการดูแลรักษาโรคเบาหวานและภาวะที่เกี่ยวข้องกับเบาหวานอย่างครบวงจรในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สปสช.ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานประกันสังคมในการป้องกันโรคให้ผู้ประกันตนซึ่งอยู่ในกลุ่มวัยแรงงานไม่ให้เกิดภาวะความเสี่ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน จ.ชุมพร FM.101 Mhz.
ชั้น 22 โรงแรมชุมพรแกรนด์พาเลช 219 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
หมายโทรศัพท์ 077-512333-4 หรือกด 1677 สำหรับผู้ใช้ Dtac/ Happy (โทรฟรี)
รับฟังและภาพผ่านทางเว็บไซต์ www.rd1677.com เลือก จ. ชุมพร


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com