เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


รายงานผลการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ.จังหวัดอุบลราชธานีอย่างไม่เป็นทางการ

รายงานผลการเลือกตั้งนายก อบจ. และสมาชิก อบจ.จังหวัดอุบลราชธานี
ถึงเวลา 04.00 น.

ผลการนับคะแนนนายก อบจ.
ผู้สมัคร
หมายเลข 2 พรชัย โควสุรัตน์ คะแนน 413353
หมายเลข 1 กานต์ กัลป์ตินันท์ คะแนน 260786
หมายเลข 3 นิมิต จันทเวทย์ศิริ คะแนน 10057
หมายเลข 4 ชัชวาลย์ วาระนุช คะแนน 5696
ผลการนับคะแนนสมาชิก อบจ.
เขตเลือกตั้งเมืองอุบลราชธานี 1 อำเภอ เมือง เขตเลือกตั้งเมืองอุบลราชธานี 2 อำเภอ เมือง
หมายเลข 2 นายนิพนธ์ จันทเวทย์ศิริ 7243 หมายเลข 1 นายพลัฎฐ์ โหตระไวศยะ
หมายเลข 1 นายรณรงค์ หงษ์อินทร์ 5226 หมายเลข 2 นางปลิดา สิทธิธรรม
หมายเลข 3 นายสมหวัง อาภรณ์ศรี 527
เขตเลือกตั้งเมืองอุบลราชธานี 3 อำเภอ เมือง เขตเลือกตั้งเมืองอุบลราชธานี 4 อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
หมายเลข 2 นายสุทิน ดอกรักษ์ 9529 หมายเลข 2 นายสุทัศน์ วะสุรีย์ 7746
หมายเลข 1 นายสัมพันธ์ ประสารวรรณ์ 6714 หมายเลข 1 นายคมสิงห์ โตใหญ่ยิ่งเจริญ 14128
หมายเลข 3 นายมนต์รัก กลิ่นบุปผาชาติ 1584
เขตเลือกตั้งเมืองอุบลราชธานี 5 อำเภอ เมืองอุบลราชธานี
หมายเลข 1 นายลาชัย ทองเรือง
หมายเลข 2 นายประสิทธิ์ อาศัยบุญ
เขตเลือกตั้งศรีเมืองใหม่ อำเภอ ศรีเมืองใหม่ เขตเลือกตั้งโขงเจียม อำเภอ โขงเจียม
หมายเลข 1 นายวิทยา จันทวีศิริรัตน์ 11276 หมายเลข 1 นายชาตรี สมสะอาด 7133
หมายเลข 2 นายคูณ คำวัน 10241 หมายเลข 2 นายประเสริฐ ทองคำ 4681
หมายเลข 3 นายโกมินทร์ พิมพ์จันทร์ 3619
เขตเลือกตั้งเขื่องใน 1 อำเภอ เขื่องใน เขตเลือกตั้งเขื่องใน 2 อำเภอ เขื่องใน
หมายเลข 1 นายณัฐพงศ์ อึ้งชยากร 13288 หมายเลข 1 นายสมเดช แสวงสาย 12491
หมายเลข 2 นายวันชัย วีระกุล 9636 หมายเลข 2 นายวีระชาติ ยาวะโนภาสน์ 7750
หมายเลข 3 นายสฤษดิ์ โนนใหญ่ 359 หมายเลข 3 นายอัครเดช หวังสุข 298
เขตเลือกตั้งเขมราฐ 1 อำเภอ เขมราฐ เขตเลือกตั้งเขมราฐ 2 อำเภอ เขมราฐ
หมายเลข 2 นายสุรชัย เกษทอง 8500 หมายเลข 2 นายพิทักษ์ สันตพันธ์ 9507
หมายเลข 4 นางนุศรี วิชัยศร 3190 หมายเลข 4 นายเชวงศักดิ์ วิชัยศร 2771
หมายเลข 1 นายสัมฤทธิ์ บุญหล้า 1409 หมายเลข 1 นางกาญจนา สุภาพันธ์ 1460
หมายเลข 3 นายอาคม แก้วชมภู 118 หมายเลข 3 นายช่วง บุญเสริฐ 81
เขตเลือกตั้งเดชอุดม 1 อำเภอ เดชอุดม เขตเลือกตั้งเดชอุดม 2 อำเภอ เดชอุดม
หมายเลข 2 นายวัชระ นวลอินทร์ 9877 หมายเลข 2 นายประพัฒน์ พาพันธ์ 9523
หมายเลข 1 นายศราวุธ พิริยะกิจไพบูลย์ 6776 หมายเลข 1 นายศุภชาติ พิริยะกิจไพบูลย์ 6630
เขตเลือกตั้งเดชอุดม 3 อำเภอ เดชอุดม เขตเลือกตั้งเดชอุดม 4 อำเภอ เดชอุดม
หมายเลข 2 นายอุดร โล่ห์คำ 10807 หมายเลข 2 นายประภูศักดิ์ จินตะเวช 12013
หมายเลข 1 นายชาติชาย มะลิลา 6236 หมายเลข 1 นายสุรศักดิ์ หลวงศรีพรม 3355
เขตเลือกตั้งนาจะหลวย อำเภอ นาจะหลวย เขตเลือกตั้งน้ำยืน อำเภอ น้ำยืน
หมายเลข 2 นายเกียรติพงศ์ พรมเคน 6984 หมายเลข 2 นายประจักษ์ แสงคำ 14594
หมายเลข 4 ว่าที่ร้อยตรีฉลาด บุญล้น 6311 หมายเลข 1 นายสิโรตม์ แสนทวีสุข 9894
หมายเลข 1 นายอุดม เฉลิมไธสง 5008
หมายเลข 3 นางรัชนีพร ฝ่ายสัจจา 2023
เขตเลือกตั้งบุณฑริก 1 อำเภอ บุณฑริก เขตเลือกตั้งบุณฑริก 2 อำเภอ บุณฑริก
หมายเลข 2 นายนิคม พระเมเด 10515 หมายเลข 2 นางรำพูล ตันติวณิชชานนท์ 12487
หมายเลข 3 นายโกศล มาลาพันธ์ 3632 หมายเลข 1 นายศราวุธ นามกันหา 1941
หมายเลข 1 นางศรีประภา แสงสุกวาว 1556 หมายเลข 3 นายประสิทธิ์ชัย สมเพราะ 780
เขตเลือกตั้งตระการพืชผล 1 อำเภอ ตระการพืชผล เขตเลือกตั้งตระการพืชผล 2 อำเภอ ตระการพืช
หมายเลข 1 นายเรืองวุฒิ โภคกุลกานนท์ 8229 หมายเลข 1 นายเชิดเกียรติ โภคกุลกานนท์ 8709
หมายเลข 2 นายชาญวิทย์ แก้วชิน 4854 หมายเลข 2 นายอุทัย ปลาทอง 6863
หมายเลข 3 นายกำชัย ภู่กำชัย 3049
เขตเลือกตั้งตระการพืชผล 3 อำเภอ ตระการพืชผล เขตเลือกตั้งกุดข้าวปุ้น อำเภอ กุดข้าวปุ้น
หมายเลข 1 นายณัฐวัตร นิซัน 6176 หมายเลข 1 นายสากล ปาสาบุตร 9067
หมายเลข 2 นายชัยประดิษฐ์ สมพล 4715 หมายเลข 2 นายธวัชชัย ทองประเสริฐ 6324
หมายเลข 3 นายพิสิษฐ์ ธนโชติชุติวัฒน์ 3849
เขตเลือกตั้งม่วงสามสิบ 1 อำเภอ ม่วงสามสิบ เขตเลือกตั้งม่วงสามสิบ 2 อำเภอ ม่วงสามสิบ
หมายเลข 1 นายปรเมษฐ์ ศรีหล้า 10115 หมายเลข 1 นายประมัย จึงจิตรักษ์ 9417
หมายเลข 2 นายปัญญา วงศ์บุญ 5994 หมายเลข 2 นายกิตติวุฒิ ปัญญานุภาพ 6301
หมายเลข 3 นายถนอมสิน สิงหภักดีกุล 2466 หมายเลข 3 นายคุปต์ทัต ศรีมงคล 93
เขตเลือกตั้งวารินชำราบ 1 อำเภอ วารินชำราบ เขตเลือกตั้งวารินชำราบ 2 อำเภอ วารินชำราบ
หมายเลข 3 นางสายชล โควสุรัตน์ 5907 หมายเลข 1 นายมนตรี กัลป์ตินันท์ 11851
หมายเลข 2 นายธนัท พร้อมพรชัย 5617 หมายเลข 2 นายสมร ป้องคำกวย 11770
หมายเลข 1 นายรักพงษ์ ธนสารกุล 2233
เขตเลือกตั้งวารินชำราบ 3 อำเภอ วารินชำราบ เขตเลือกตั้งโพธิ์ไทร อำเภอ โพธิ์ไทร
หมายเลข 3 นางสาวกิตติ์ธัญญา วาจาดี 10407 หมายเลข 1 นางนิตยา สารรัตน์ 8248
หมายเลข 1 นายสมบัติ สุยะลา 5779 หมายเลข 2 นายเพรียวสุริยา สายใจ 7536
หมายเลข 2 นายสุรพล ทองจันดา 4879 หมายเลข 3 นายวุฒิศักดิ์ พรมสำลี 295
หมายเลข 4 นายนิพนธ์ แสงทอง 538
เขตเลือกตั้งพิบูลมังสาหาร 1 อำเภอ พิบูลมังสาหาร เขตเลือกตั้งพิบูลมังสาหาร 2
หมายเลข 1 นายสายันต์ แน่นดี 7369 หมายเลข 2 นายทองพูล พรรณาภพ 6482
หมายเลข 2 นายแป้ แสนทวีสุข 5996 หมายเลข 3 นายมงคล ศุภสุข 4447
หมายเลข 3 นายวิรัตน์ ทวีเกษม 2830 หมายเลข 1 ร้อยตรีฤทธิไกร สง่าวงศ์ 2769
หมายเลข 4 สุดเขต ธาระธรรม 561
เขตเลือกตั้งพิบูลมังสาหาร 3 อำเภอ พิบูลมังสาหาร เขตเลือกตั้งตาลสุม อำเภอ ตาลสุม
หมายเลข 1 นายวิชิต ฉัตรสุวรรณ 9616 หมายเลข 1 นางวรรณภา แก้วพรหม 7388
หมายเลข 2 นายไสว ช่วยรักษ์ 7082 หมายเลข 2 นายประเสริฐ โพนะทา 4245
หมายเลข 3 นายรังสิต แก่นลาภ 454
เขตเลือกตั้งสำโรง อำเภอ สำโรง เขตเลือกตั้งดอนมดแดง อำเภอ ดอนมดแดง
หมายเลข 1 นางคำภา มนตรี 11062 หมายเลข 2 นางอภิสมัย พลใจดี 5249
หมายเลข 2 นายหนูพร สุขสุลี 10907 หมายเลข 1 นายอาทิตย์ คณะพันธ์ 5204
หมายเลข 3 นายรัชภูมิ รัตโน 390
เขตเลือกตั้งสิรินธร อำเภอ สิรินธร เขตเลือกตั้งทุ่งศรีอุดม อำเภอ ทุ่งศรีอุดม
หมายเลข 1 นายแสง ศรีบุระ 8550 หมายเลข 1 นายหก มิละวาล 6307
หมายเลข 2 นายสมชาย สายจันดี 8168 หมายเลข 2 นายนอาจ จันดี 4691
เขตเลือกตั้งนาเยีย อำเภอ นาเยีย เขตเลือกตั้งนาตาล อำเภอ นาตาล
หมายเลข 2 นายเพรียวพันธ์ ไชยพันธ์ 3813 หมายเลข 2 นายสมภาร จันทวงศ์ 9207
หมายเลข 1 นางสุปรีดา สนิทพรรณ 3291 หมายเลข 1 สิบเอกอุดร ไชยโอชะ 3161
หมายเลข 3 นางศิริจันทร์ วงศ์ศิริ 3053
เขตเลือกตั้งเหล่าเสือโก้ก อำเภอ เหล่าเสือโก้ก เขตเลือกตั้งสว่างวีระวงศ์ อำเภอ สว่างวีระวงศ์
หมายเลข 2 นายไพฑูรย์ กาญจนรัตน์ 5646 หมายเลข 1 นายประพจน์ โหตระไวศยะ 6129
หมายเลข 1 นายไพรัตน์ ขจรเพชร 4855 หมายเลข 2 นายณรงค์ ศรีจางวาง 5392
หมายเลข 3 นายวีระ ปลื้มจิตร 471 หมายเลข 3 นายธนเสฏฐ์ พิภูรัชต์กิติบดี 521
เขตเลือกตั้งน้ำขุ่น อำเภอ น้ำขุ่น
หมายเลข 2 นายประเสริฐ ตรกสังข์ 5538
หมายเลข 4 นายทองใส ธาดาวงษา 3150
หมายเลข 6 สิบตำรวจเอก ศราวุฒิ วิลาวัลย์ 1839
หมายเลข 1 นายสมทรง ส่งเสริม 678
หมายเลข 5 นายบุญมี ทองมาก 333
หมายเลข 3 นายจิม เพตะเข้ 192
ที่มาของข่าว ไกด์อุบลราชธานี


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com