เครือข่ายวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน


กสทช. เปิดรับการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง

นายฐากูร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการ กสทช. เปิดเผยว่า ด้วยประกาศคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง พ.ศ. 2556 ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2556 และมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน 2556 โดยกำหนดให้ผู้ทดลองประกอบกิจการจะต้องยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการตามที่คณะกรรมการกำหนด เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง แต่ไม่เกินเก้าสิบวันก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง

เลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า เพื่อให้การดำเนินการต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามกระบวนการที่กฎหมายกำหนด สำนักงาน กสทช. จึงขอให้ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงที่มีความประสงค์จะต่ออายุทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ดำเนินการดังต่อไป การต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ผู้ทดลองประกอบกิจการยื่นแบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ เอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาต่ออายุการทดลองประกอบกิจการต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง แต่ไม่เกิน 90 วันก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง มิฉะนั้น จะถือว่าไม่ประสงค์จะทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงอีกต่อไป และสิทธิในการออกอากาศจะสิ้นสุดลงนับจากวันที่ครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าว

เลขาธิการ กสทช. กล่าวต่อว่า กรณีไม่สามารถต่ออายุการทดลองประกอบกิจการภายในระยะเวลาที่กำหนด ผู้ประกอบกิจการอาจยื่นคำขอขยายระยะเวลา พร้อมแสดงเหตุผลและความจำเป็นล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง โดยยื่นหนังสือต่อสำนักงาน กสทช. ด้วยตนเอง หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ การขอขยายระยะเวลาสามารถทำได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ๆ ละ ไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดลง

เลขาธิการ กสทช. กล่าวอีกว่า เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ในการต่อใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ได้แก่ แบบรับรองการปฏิบัติตามเงื่อนไขการทดลองประกอบกิจการ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนและลงนามโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล/กลุ่มคน พร้อมประทับตราสำคัญ(ถ้ามี) สำเนาใบอนุญาตทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง เอกสารสำคัญตามประเภทของผู้ทดลองประกอบกิจการ ประเภทกลุ่มคน ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจจากกลุ่มคน สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของสมาชิกกลุ่มคนทุกคน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง ประเภทนิติบุคคล ได้แก่ หนังสือสำคัญแสดงการจัดตั้งนิติบุคคล เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่นายทะเบียนออกให้ไม่เกิน 6 เดือน หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ตราตั้งเจ้าอาวาส ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการของมูลนิธิ(ม.น.4) ในสำคัญจดทะเบียนแต่งตั้งกรรมการ(ส.ค.6) สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มีอำนาจกระทำการ กรณีมอบอำนาจให้ดำเนินการแทน ได้แก่ หนังสือมอบอำนาจติดอากรแสตมป์ 30 บาท สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ ผังรายการหลักของสถานี กรณีเปลี่ยนแปลงข้อมูลการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง ให้ยื่นเอกสารเพิ่มเติมตามที่กำหนดด้วย ส่วนอัตราค่าธรรมเนียมพิจารณาคำขอ ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ว่าด้วยการทดลองประกอบกิจการกระจายเสียง โดยชำระผ่านเคาทน์เตอร์ธนาคาร ชื่อบัญชี “สำนักงาน กสทช. บัญชีเลขที่ 1” ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักพหลโยธิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 799-2-96140-0 สามารถส่งเอกสารด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ที่สำนักงาน กสทช.(กลุ่มงานการอนุญาตประกอบกิจการ1) อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 วงเล็บมุมซองว่า ต่ออายุการทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง สามารถดาวน์หลดแบบฟอร์มเอกสาร และตรวจสอบรายชื่อสถานีที่ได้รับอนุญาต ตลอดจนวันที่สิทธิในการทดลองประกอบกิจการเดิมสิ้นสุดที่เว็บไซต์ http://broadcast.nbtc.go.th/ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2271 7611 ,0 2271 7600.


ข่าวอื่นๆ
  5 มิถุนายน "วันสิ่งแวดล้อมโลก"
  31 พฤษภาคม "วันงดสูบุหรี่โลก"
  บก.จร. เตรียมออกคู่มือตั้งด่านแก้ปัญหาตำรวจเรียกรับเงิน
  วันวิสาขบูชา
  ไข้เลือดออกระบาดหนัก ล่าสุดพบผู้ป่วยใหม่สัปดาห์ละกว่า 2 พันราย ยอดเสียชีวิต 36 ราย
ยังไม่มีความเห็นในหัวข้อข่าวนี้ค่ะ


แสดงความเห็นกับข่าว/ประกาศนี้
ชื่อ 
ความคิดเห็น 
Security Code **    ใส่รหัสตามที่ปรากฏที่ภาพด้านข้าง
  (อักษรตัวเล็ก ตัวใหญ่ไม่เหมือนกันนะคะ ถ้าไม่ชัดเจนกดปุ่ม F5 ก่อนพิมพ์ข้อความ )
รูปแบบพิเศษ 
ย่อหน้า ตัวหนา ตัวยก ตัวห้อย ตัวหนังสือเรืองแสง ตัวหนังสือมีเงา ตัวเอียง เส้นใต้ สีแดง สีเขียว สีน้ำเงิน สีส้ม สีชมพู สีเทา
 
  
 

ลิขสิทธิ์ 2006 สถานีวิทยุร่วมด้วยช่วยกัน
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Email:
  admin@rakbankerd.com