Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

กุยช่ายขาว  

    
  รายละเอียดข่าว :
 

วันที่ 08 สิงหาคม 2551 

กุยช่ายขาว... ผักสมุนไพรสร้างรายได้เลี้ยงชุมชน
กุยช่ายขาวเป็นผักสมุนไพรที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงสามารถนำไปประกอบอาหารได้หลายรูปแบบ ซึ่งตอนนี้ความต้องการของการบริโภคของอาหารปลอดสารและพืชสมุนไพรได้เพิ่มสูงขึ้น
ขั้นตอนการปลูกกุยช่ายขาว
1.เริ่มด้วยการเตียมดิน โดยการยกแปลงให้สูงขึ้นขนาด 1.20 เมตร
2.ปรับปรุงดินโดยการใช้ป๋ยหมักชีวภาพ
3.จัดการเตรียมพันธ์กุยช่ายขาวมาปลูก ระยะห่างประมาณ 25-30 ซม. แปลงกว้าง 1.20 เมตรปลูกได้ 4 แถว
4.รดน้ำประมาณ 2 ครั้งและรดน้ำหมักชีวภาพทุกๆ 7 วัน
ในการผลิตกุยช่ายขาวนั้น จะผลิตสลับกับกุยช่ายเขียว คือ หลังจากตัดกุยช่ายเขียวแล้วนำกระถางดินเผาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 18-20 ซม.มาครอบที่กอกุยช่ายให้น้ำวันละครั้ง โดยไม่ต้องเปิดกระถางจะใช้เวลา 8-10 วัน กุยช่ายจะมีความยาวประมาณ 1 ฟุตก็จะทำการเปิดกระถางและทำการตัดแล้วปล่อยให้กุยช่ายเจริญเติบโตเป้นกุยช่ายเขียวเป็นเวลา 45 วันก็จะตัดจะทำการตัดสลับกันอย่างนี้ไปเรื่อยๆ
ส่วนกุยช่ายขาวที่มีการตัดแล้วก็จะนำมาล้างน้ำให้สะอาดผึ่งให้แห้งทำการบรรจุหีบห่อส่งขายที่ตลาดต่อไป
สัตรูของกุยช่ายมีน้อยมากในอดีตนั้นจะใช้สารเคมีมากำจัดอย่าวเดียว แต่ตอนนีร้มีการพัมนาตัวเองและคนในกลุ่มจะใชสานสกัดจากธรรมชาติมาฉีดพ่น
ด้านการตลาดนั้นทางกลุ่มมีการวางแผนการผลิตระหว่างกุยช่ายเขียวกับกุยช่ายขาวให้สอคล้องกับความต้องการของตลาด ซึ่งตอนนี้กุยช่ายเขียวจะตกกิโลกรัมละ 14-15 ต่อกิโลกรัม ส่วนกุยช่ายขาวจะตัดส่งให้แม่ค้าที่มารับชื้อถึงสวนกิโลกรัมละ 80 บาท
-ผักสองสี
-สัตรูพืชน้อย
-รายได้งาม
-ปลูกครั้งหนึ่งอยู่ได้ 3-4 ปี