Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

วิธีการเลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงหมู ได้ประโยชน์สองต่อ  

    
  รายละเอียดข่าว :
 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2551 

ประโยชน์
1.ลดต้นทุนค่าอาหารโดยตรง จากเศษอาหารและมูลหมู ก่อให้เกิดอาหาร ธรรมชาติ
2.ทำให้เล้าหมูสะอาดและระบายความร้อน
3.ปริมาณแก๊สแอมโมเนียลดลง
4.ไม่มีสิ่งปฏิกูลตกค้าง ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน
5.ปริมาณแมลงวันซึ่งเป็นพาหนะนำโรคทั้งคนและสัตว์ลดลง
6.ลดอัตราการแพร่กระจายของพยาธิภายในตัวหมู

การสร้างคอกหมู
1. สร้างบนคันบ่อ ส่วนใหญ่จะสร้างด้านขวาของคันบ่อ เว้นที่ไว้กว้างพอสำหรับสร้างโรงเรือน รูปหน้าจั่ว เว้นทางเดินตรงกลาง 1-2 เมตร ทั้ง 2 ด้าน ทำคอกเลี้ยงหมูเป็นคอกเล็ก ๆ เรียงติดต่อกันไปตลอดความยาวของโรงเรือน
2. สร้างคอกบนบ่อปลา โดยเลือกพื้นที่ด้านใดด้านหนึ่งที่เหมาะสม พื้นคอกใช้ไม้จริงเนื้อแข็งหรือไม้ตาล พื้นคอกมีช่องเล็ก ๆ สามารถกวาดและทำความสะอาดได้ง่าย

อัตราส่วนจำนวนหมู และขนาดของปลา

โดยทั่วไป การเลี้ยงหมู 8-16 ตัว ต่อพื้นที่บ่อเลี้ยงปลา 1 ไร่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดปลา ในขณะที่ลูกหมูยังมีขนาดเล็กอยู่ ต้องมีการให้อาหารสมทบ เช่น รำละเอียด เศษอาหารเศษผัก ด้วย หรือจะเพิ่มจำนวนหมูก็ได้ เมื่อหมูโตขึ้นจึงทำการลดจำนวนหมูลงตามสัดส่วนที่เหมาะสม หมูน้ำหนักได้ประมาณตันละ 50 กิโลกรัม ก็จะเหลือ 16 ตัว ในพื้นที่บ่อ 1 ไร่

พันธุ์ปลาที่เลี้ยง
ควรเลี้ยงปลานิล และปลาสวาย เพราะเป็นปลาที่มีความอดทนสูงและยังเป็นปลาที่กินอาหารเก่ง ไม่เลือกอาหาร อดทนต่อสภาพแวดล้อมและคุณสมบัติของน้ำที่เปลี่ยนแปลงปริมาณออกซิเจนในช่วงเวลากลางคืนและกลางวันได้ดีพันธุ์หมูที่ใช้เลี้ยง
การเลี้ยงหมูมักประสบปัญหาการขาดทุนเกี่ยวกับราคาตกต่ำ ประการหนึ่ง อีกประการหนึ่งคือ ผลผลิตไม่ได้มาตรฐานจากการใช้พันธุ์หมูที่ไม่ดี ดังนั้นการแก้ปัญหาคือใช้พันธุ์หมูลูกผสม 3 สายเลือก ได้แก่ ลาร์จไว + แลนด์เรซ + ดูรอคเจอซี่ และนำมาเลี้ยงเมื่อลูกหมูมีขนาด 10 กิโลกรัมขึ้นไป มีการฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้ว ตามคำแนะนำของกรมปศุสัตว์

สูตรอาหารหมูที่ใช้เลี้ยง

ให้อาหารประเภทรำข้าว ปลายข้าว ปลาป่นผสมหัวอาหาร ในส่วนปลายข้าวอาจใช้มันสำปะหลังแทนได้ เพื่อลดต้นทุน โดยมีปริมาณโปรตีนตามขนาดของหมู ดังนี้
หมูขุน 14 เปอร์เซ็นต์
หมูเตรียม พ่อ – แม่พันธุ์ 13 เปอร์เซ็นต์
หมูก่อนคลอด 14 เปอร์เซ็นต์
หมูหลังคลอด 14 เปอร์เซ็นต์

การเก็บเกี่ยวผลผลิตปลา

ถ้าเลี้ยงปลานิลชนิดเดียวก็ใช้ อวนตาถี่ ขนาด 6-8 เซนติเมตรลากจับคัดขนาดปลาขึ้นมาขายส่วนปลาเล็กก็ทำการเลี้ยงต่อไปเพื่อลดอัตราความหนาแน่น หลังจากเลี้ยงมาแล้ว 4-5 เดือน หากเป็นปลาหลายชนิดรวมกันก็เลี้ยงประมาณ 1ปี จะได้ผลผลิตของปลาทั้งหมดได้ขนาด ทั้งปลานิล และปลาสวาย จะได้ขนาดที่ตลาดต้องการพบว่าผลผลิตจะได้ประมาณ 1,800-2,000 กิโลกรัม ซึ่งเป็นผลผลิตที่ค่อนข้างสูง จากการลงทุนที่มามาก