Untitled Document

  ร่วมด้วยช่วยกัน 1677 เชียงราย l พิษณุโลก  l จันทบุรี  l ชัยนาท  l สระบุรี  นครราชสีมา  l ขอนแก่น  l  อุบลราชธานี  l ชุมพร  นครศรีธรรมราช

การปลูกและการจัดการแปลงหญ้าแพงโกล่า เป็นพืชอาหารสัตว์  

    
  รายละเอียดข่าว :
 

วันที่ 17 มิถุนายน 2551 

การปลูกและการจัดการแปลงหญ้าแพงโกล่า
1. การเตรียมดิน หญ้าแพงโกล่าเหมาะที่จะปลูกในพื้นที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถควบคุมการให้น้ำได้ตลอดปี การปลูกครั้งแรกเตรียมดินคล้ายกับการทำนา ปล่อยน้ำเข้าและตีเทือก หมักดินทิ้งไว้ 7 - 10 วัน ปรับระดับน้ำให้สูง 10 - 15 ซม. ก่อนที่จะหว่านท่อนพันธุ์
2. การปลูก ใช้ท่อนพันธุ์ (อายุ 60 วัน) หว่านในอัตรา 300 - 400 ก.ก./ไร่ หลังจากหว่านแล้ว ใช้ไม้นาบแตะท่อนพันธุ์ให้พอจมน้ำ แช่ทิ้งไว้ 6 - 8 วัน จึงระบายน้ำออกจากแปลง
3. การให้น้ำและใส่ปุ๋ย โดยทั่วไปจะให้น้ำโดยวิธีปล่อยน้ำเข้าท่วมผิวดินพอหมาดๆ แล้วหว่านปุ๋ยยูเรียอัตรา 10 ก.ก./ไร่ ทุก 15 วัน ซึ่งใน 1 รอบการตัดทุก 45 วัน จะให้น้ำและหว่านปุ๋ย 2 ครั้ง ทั้งนี้ควรมีการใส่ปุ๋ย 15-15-15 และปุ๋ยหมักชีวภาพสลับแทนปุ๋ยยูเรียบ้าง เพื่อเป็นการบำรุงรักษาให้ต้นหญ้าแข็งแรง และให้ผลผลิตสม่ำเสมอ
4. การเก็บเกี่ยวผลผลิต จะตัดหญ้าครั้งแรกได้ที่อายุ 60 วัน โดยตัดให้ชิดดิน และตัดครั้งต่อไปได้ทุกๆ 45 วัน ให้ตากหญ้ากระจายไว้ในแปลง เกลี่ยกลับกองหญ้า วันละ 1 - 2 ครั้ง ประมาณ 3 วัน หญ้าจะแห้งสนิท ทำการอัดฟ่อนหญ้า ขนาดประมาณ 45x80 ซม. น้ำหนักเฉลี่ยฟ่อนละ 20 ก.ก. นำไปไว้ในโรงเก็บหญ้าหรือส่งจำหน่าย การทำหญ้าแห้งจะทำเฉฑาะในช่วงแล้งหรือฝนทิ้งช่วง เพราะต้องอาศัยแสงแดดในการทำเป็นหญ้าแห้ง ดังนั้น ใน 1 ปี จะตัดทำหญ้าแห้งได้เฉลี่ย 5 ครั้ง ๆ ละ 800 ก.ก./ไร่ แต่ถ้าเป็นการตัดหญ้าสดจำหน่ายจะตัดได้ถึงปีละ 8 ครั้งๆ ละ 3,000 ก.ก.ไร่
5. คุณค่าทางอาหารและราคา หญ้าแพงโกล่าตัดที่อายุ 45 วัน จะมีโปรตีนเฉลี่ยประมาณ 8 เปอร์เซ็นต์ หญ้าแห้งจำหน่ายในราคา 2.20 บาท/ก.ก. หญ้าสดจำหน่ายในราคา 0.55 บาท/ก.ก.
ต้นทุนการผลิตและผลตอบแทน
หญ้าแพงโกล่าแห้ง ข้าว
ต้นทุนการผลิต (บาท/ไร่/ครั้ง) 750 2,056
- ค่าเตรียมดิน 300* 356
- ค่าเมล็ดพันธุ์/ท่อนพันธุ์ 300* 145
- ค่าแรงงานปลูก 150 189
- ค่าปุ๋ยเคมี 160 382
- ค่ายาปราบวัชพืช + ศัตรูพืช - 489
- ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง 40 60
- ค่าเก็บเกี่ยว 400 365
- ค่าขนส่งไปจำหน่าย - 70
ผลผลิตเฉลี่ย (ก.ก./ไร่/ครั้ง) 800 680
ราคาจำหน่าย (บาท/ก.ก.) 2 4.40
รายได้ (บาท/ไร่/ครั้ง) 1,600 2,992
จำนวนครั้งในการเก็บเกี่ยวผลผลิตตลอดปี 5 2.5
ผลตอบแทนเฉลี่ย (บาท/ไร่/ปี) 4,850 2,340